Тужбе уместо приговора на годишњу оцену

vaznoБеоград, 10.02.2017. – Важећим Законом о полицији прописано је оцењивање рада запослених у Министарству унутрашњих послова. Законом је прописано да мерила и начин оцењивања полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова прописује Влада Републике Србије, што до сада није учињено.

Закон о полицији („Службени гласник РС“, бр. 6/2016)

Оцењивање рада

Члан 167
Рад запослених у Министарству оцењује се годишње, у два циклуса са једном закључном оценом.

Позитивне оцене јесу „довољан – 2“, „добар – 3“, „истиче се – 4“ и „нарочито се истиче – 5“, а негативна оцена је „недовољан – 1“.

Напредовање из члана 165. овог закона, може се остварити на основу трогодишње просечне оцене која не може бити нижа од „истиче се – 4“.

Мерила и начин оцењивања полицијских службеника и других запослених у Министарству прописује Влада.“

Предметним чланом 167. није регулисано подношење приговора на примљену годишњу оцену, те се може извући јасан закључак да приговор на оцену за 2016. годину није могућ из разлога што се уредбом не може прописати оно што законом није прописано.

Уредбом о начелима за унутрашње уређење Министарства унутрашњих послова „Службени гласник РС“, бр. 8/2006, 14/2009 која је још увек остала на правној снази, прописани су су изглед обасца за оцењивање бр.1 и елементи за оцењивање рада, али не и начин и поступак подношења жалбе или приговора.

Треба имати у виду  да је образац бр.1 сачињен у складу са претходним Законом о полицији који је сада неважећи, те је због тога у обрасцу бр. 1 постоји поглавље “6. Оцена по приговору”, с обзиром да је стари Закон о полицији у члану 125 став 1 дозвољавао могућност за подношење приговора.

“Стари Закон о полицији 
Приговор и оцена по приговору

Члан 125
Запослени који сматра да му је оцену дао ненадлежни старешина или да оцена није дата у складу са одредбама овог закона, може у року од 15 дана од дана саопштења оцене поднети приговор старешини који је дао оцену.

Старешина из става 1. овог члана у року од осам дана од дана пријема приговора доставља приговор, упитник и своје мишљење о основаности приговора старешини који по овлашћењу министра решава по приговору, чија оцена је коначна.

Оцена по приговору даје се на упитнику као јединствена за све елементе који се оцењују и саопштава се запосленом у року и на начин из члана 124. овог закона.”

У вези свега изнетог, препоручујем запосленима у Министарству унутрашњих послова, који нису задовољни примљеном годишњом оценом за 2016. годину  да не улажу приговор, јер не постоји законски основ за решавање приговора у првом степену, нити је другостепени орган прописан важећим Законом о полицији.

Једини начин да запослени остваре своје право по овом питању је подношење тужбе Управном суду и ту могућност треба искористити с обзиром да висина оцене утиче на напредовање у служби, висину годишњег одмора и у другим случајевима пред надлежним органима када запослени треба да оствари своја права или докаже однос према раду.

Истичем да је решењем Већа Управног суда, бр 1-2 Ув 212/16 од 01.11.2016.године Образац бр.1 Министарства унутрашњих послова који служи за оцењивање рада, изједначен са управним актом и да је тужба дозвољена.

С тим у вези, Синдикат полиције Слога ће као и до сада, својим члановима пружити бесплатну правну помоћ по овом питању.

Председник синдиката
Драган Жебељан
064/811-88-79


Својевремено, пре усвајања Закона о полицији, у стенографским белешкама могу се видети ставови народних посланика у вези спорног члана 167. Закона о полицији. Очигледно да су посланици имали пуно право када су поднели амандман.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Прво ванредно заседање
Народне скупштине Републике Србије
(Трећи дан рада)
01 Број 06-2/5-16
Београд, 22. јануар 2016. године

(Седница је почела у 10.10 часова. Седницом председава Маја Гојковић, председник Народне скупштине.)

ДРАГАН ШУТАНОВАЦ: Не знам, господине министре, уважене даме и господо, зашто нисте прихватили овај амандман. Овај амандман се тиче члана у коме се говори о оцењивању рада. У последњем ставу члана 167. каже – мерила и начин оцењивања полицијских службеника и других запослених у министарству прописује Влада. У ком року?

Господине Тодоровићу, ви то знате одлично, мора да се пропише неки рок. Значи, наш амандман је да у року од три месеца од ступања овог закона на снагу се пропише рок, јер ово не значи ништа, прописује Влада, кад? Можда у следећем миленијуму. Ту сте промакли, а неко је, ето, прескочио амандман. Ја мислим да је три месеца сасвим довољно, а ја верујем да ви већ сада имате спремљена мерила и начин оцењивања, значи, да се то прихвати у року од три месеца.

Дакле, у овом члану, ако се то не промени, Влада неће морати никада или ће морати у лимесу неког бесконачног времена да то уради, јер нема законску обавезу да уради пре тога. Захваљујем.

ПРЕДСЕДНИК: На члан 167. амандман су  заједно поднели народни посланици Весна Мартиновић, Наташа Вучковић, Горан Ћирић, Балша Божовић, Александра Јерков и Гордана Чомић.

На члан 167. амандман је поднео народни посланик Јанко Веселиновић.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *