Прекршајне пријаве против одговорних у МУП

prekrsajni-sudБеоград, 19.02.2017. –  Председник овог Синдиката поднео је надлежним прекршајним судовима три захтева за покретање прекршајних поступака против овлашћених и одговорних лица  за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Министарству унутрашњих послова с обзиром да у законском року нису доставили тражене информације.

Тражене информације односиле су се на предмет чланова синдиката Трбовић и Думановић а због припреме тужбе и одбране.

Од Гордане Гавриловић овлашћеног лица у Полицијској управи Панчево, затражене су 24.10.2016. године следеће информације:

 1. Молим Вас да овом синдикату доставите копију предмета са свим списима у предмету број 116-217/16 који је вођен у дисциплинском поступку против члана овог синдиката Младена Трбовића из Београда
 2. Информацију (документ) из којег се може видети ког дана је решење о распоређивању Трбовић Младена 03 број: 112-252/2016-4 од 22.06.2016.године из Београда запримљено у надлежној организационој јединици ПУ Панчево.
 3. Информацију (документ) из којег се може видети ког дана је решење о распоређивању Трбовић Младена 03 број: 112-252/2016-4 од 22.06.2016.године из надлежне организационе јединице ПУ Панчево достављено руководиоцу Полицијске испоставе „Југ“ у Панчеву.
 4. Информацију (документ) из којег се може видети ког дана је решење о распоређивању Трбовић Младена 03 број: 112-252/2016-4 од 22.06.2016.године из надлежне организационе јединице ПУ Панчево достављено руководиоцу Полицијске испоставе „Југ“ у Панчеву
 5. Информацију (документ) из којег се може видети ког дана је, по чијем налогу и које лице у електронској апликацији Дневни распоред рада унело Трбовић Младена како би могао бити увршће у дневни распоред рада рачунарским путем.

Од Предрага Ђајића овлашћеног лица у Управи криминалистичке полиције у седишту МУП затражене су 04.01.2017.године следеће информације:

„У службеној белешци о обавештењу примљеном од грађана (ЗКП-8 који је у прилогу овог захтева) заведен бројем 06/2-5628/С16 од 09.09.2016.године коју је дао господин Миленковић Дејан начелник ССИМ- УКП а у вези предмета КТР бр. 2578/16, на другој страни у четвртом пасусу Миленковић наводи: „Налози се евидентирају у књизи налога, а затим се одлажу у фасциклу и формира се предмет. О акцијама се сачињава извештај, чији примерак се доставља орг. јединици која нас је ангажовала.“

С тим у вези, доставити:

 1. Копију евидентирања у књизи налога која се помиње у горе поменутом обавештењу;
 2. Копију формираног предмета за 11.07.2015.године за радно ангажовање у Поточарима БиХ;
 3. Извештај о акцији који је достављен орг. јединици која је ангажовала раднике УКП у Поточарима 11.07.2015.године;
 4. Копије налога за службено путовање у иностранство за све радно ангажоване раднике УКП у Поточарима 11.07.2015.године;
 5. Акт из кога се може видети да су радно ангажованим лицима исплаћене дневнице за радно ангажоване раднике УКП у Поточарима 11.07.2015.године
 6. Копију одобрења Кабинета министра за путовање и ангажовање у иностранство за све радно ангажоване раднике УКП у Поточарима 11.07.2015.године;
 7. Копије налога за међуграску вожњу за сва путничка возила која су коришћена за радно ангажоване раднике УКП у Поточарима 11.07.2015.године;
 8. Копију колске техничке књижице за свако возило које је коришћено за пут у Поточарима 07.2015.године из које се може види пређена километража и потпис возача.

Уколико су горе тражене информације степеноване неком од ознака тајности, доставити одлуку или одлуке о тајности података која су морале настати на основу члана 9. став 1. и члана 11. ст. 1. и 4. Закона о тајности података („Службени гласник РС“, број 104/09).“

Од Николе Вуксановића овлашћеног лица у Дирекцији полиције, затражене су 04.01.2017.године следеће информације:

„Сагласно члану 4. Закона о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Већа министара Босне и Херцеговине о полицијској сарадњи, којим је регулисано да се сарадња између полиција двеју држава спроводи по захтеву. Доставити сву документацију (као и захтев федералне полиције БиХ) који је прописан тим законом а у вези радног ангажовања полицијских службеника Републике Србије у Босни и Херцеговини 11.07.2015.године у меморијалном центру Поточари. Односно писани доказ да је полиција  Босне и Херцеговина (у чијој је надлежности меморијални центар Поточаре) затражила пружање помоћи у обезбеђењу председника владе Р.Србије у Поточарима по основу захтева за сарадњом.

Доставити акт из којег се може видети да је једна од страна забранила ношење важеће службене легитимације са фотографијом и службеног оружја припадницима полиције Србије. (Чл. 23 поменутог споразума).

Уколико су горе тражене информације степеноване неком од ознака тајности или поверљивости, доставити одлуку или одлуке о тајности података која су морале настати на основу члана 9. став 1. и члана 11. ст. 1. и 4. Закона о тајности података („Службени гласник РС“, број 104/09).

С обзиром да надлежна овлашћена лица:

 • Гордана Гавриловић овлашћено лице у Полицијској управи Панчево;
 • Предраг Ђајић овлашћено лице у Управи криминалистичке полиције;
 • Никола Вуксановић овлашћено лица у Дирекцији полиције

НИСУ ПОСТУПИЛА по упућеним захтевима за приступ информацијама од јавног значаја и тражиоца информације обавестили у законском року о исходу, због ускраћивање адекватног одговора тражилац информације председник Синдиката као оштећено лице, поднео је захтев за покретање прекршајног поступка у складу са Правним ставом Врховног касационог суда II Су-17232/2016-1 од 23.12.2016.

Ускраћивањем тражених информаицја не само да је оштећен тражилац информација, већ  колеге Трбовић и Думановић због тога што им је ускраћено право на адекватну одбрану.

Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упућена је жалба због ћутања управе у циљу обезбеђења тражених информација.

Синдикат полиције Слога

Оставите одговор