Управни суд: МУП обавезан да донесе решење о оцени рада

Београд 03.11.2017. – Правним ставом Управног суда оцена рада полицијског службеника се одређује решењем против кога се може изјавити жалба Жалбеној комисији Владе. Полицијски службеник има право да захтева од надлежног старешине који је донео коначну оцену да донесе и достави му решење о оцени његовог рада.

У образложењу правног става, судија Управног суда Ружа Урошевић наводи да оцена рада полицијског службеника донета по приговору, која је садржана у обрасцу за оцењивање рада под називом „Упитник за оцењивање рада“ не представља акт из члана 3. Закона о управним споровима против кога је дозвољено вођење управног спора.

Предмет управног спора, Члан 3

У управном спору суд одлучује о законитости коначних управних аката, осим оних у погледу којих је предвиђена другачија судска заштита.

У управном спору суд одлучује и о законитости коначних појединачних аката којима се решава о праву, обавези или на закону заснованом интересу, у погледу којих у одређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита.

Суд у управном спору одлучује и о законитости других коначних појединачних аката када је то законом предвиђено.

Одредбе овог закона које се односе на управни акт, примењују се и на друге акте против којих се може водити управни спор.

То практично заначи да је Управни суд заузео став да Упитник за оцењивање рада није управни акт против кога се може водити управни спор. Да би оставрио своје право оштећени треба да се обрати писменим захтевом, који ће предати путем писарнице, или путем синдиката, старешине који је извршио оцењивање рада, а затим по добијању решења уложи жалбу Жалбеној комисији Владе. На крају, ако је оштећени и даље незадовољан решењем другостепеног органа, може самостално или путем синдиката поднети тужбу Управном суду против решења Жалбене комисије Владе.

Правни став са 71. седнице судија од 04.04.2017.године можете преузети ОВДЕ.

 

Управни суд је такав правни став донео због већег броја тужби који је овај синдикат поднео у име својих чланова који су незадовољни висином годишње оцене у 2015. и 2016. години.

Интересантно је да је Веће управног суда у Крагујевцу, у једном случају заузело став да се „Упитник за оцењивање рада“ има изједначити са управним актом и да исти представља управни акт. О томе смо раније писали на овом линку.

По добијању правног става, синдикат је по овлашћењу својих чланова поднео неколико захтева за издавање решења о оцени рада како би Министарство унутрашњих послова донело законито решење, у складу са ставом Управног суда.

Уколико Министарство унутрашњих послова буде игнорисало ове захтеве, ћутањем управе обратићемо се Заштитнику грађана и другим институцијама у циљу остваривања права.

Правни став Управног суда достављен је и Управној инспекцији на деље поступање у циљу идентификовања незаконитог рада приликом оцењивања у Министарству унутрашњих послова.

Синдикат полиције Слога