МУП објавио Листу тежих болести и повреда ван рада

Београд, 09.03.2018.  – Здравствена установа надлежна за заштиту запослених у Министарству унутрашњих послова утврдила је Листу тежих болести и повреда ван рада коју можете преузети на овој страници.

 

Чланом 190. Закона о полицији регулисано је право на накнаду у случајевима привремене спречености за рад. И то:

Полицијском службенику, у случају привремене спречености за рад због професионалне болести или повреде на раду, као и у случају теже болести ван рада која животно угрожава запосленог, припада накнада плате у висини 100% основне плате коју би примио као да ради, увећане за додатак из члана 187. став 1. тачка 1) овог закона.

Листу тежих болести и повреда ван рада из става 1. овог члана, утврђује здравствена установа надлежна за заштиту запослених у Министарству.

Полицијском службенику у случају привремене неспособности за рад због болести или повреде ван рада, припада накнада плате у висини 85% основне плате коју би примио као да ради, увећане за додатак из члана 187. овог закона.

Разлику у накнади за време привремене спречености за рад из става 3. овог члана између висине накнаде која осигуранику припада по основу општих прописа о здравственом осигурању и накнаде прописане овим законом, сноси Министарство.

За остале случајеве привремене спречености за рад примењују се општи прописи из области здравственог осигурања.

У случајевима постојања основане сумње да запослени врше злоупотребу коришћења привремене спречености за рад, непосредни руководилац може, искључиво ради обезбеђења доказа, о томе да изврши теренску контролу, а потом се обрати надлежној здравственој установи ради утврђивања здравствене способности запосленог.

У циљу уједначеног коришћења овог права из радног односа, Сектор за људске ресурсе упутио је на терен инструктивни акт у вези поступања надлежних лица која воде временике рада и прописао начин вођења евиденција.

Оставите одговор