Зар Жалбена комисија Владе да не ради по закону!?

Београд, 21.08.2018. – Жалбена комисија Владе Република Србије по природи посла требало би да познаје своју надлежност. Међутим, у више случаја до сада, уместо да предмете решава, жалбе је прослећивала ненадлежном органу. Ово је један од тих случајева.

Синдикат полиције Слога који заступа свог члана П.С. уложило је жалбу на решење Дирекције полиције, Управе криминалистичке полиције због незаконитог поступања у управном поступку када је тражен извод из евиденција МУП.

Жалба овог Синдиката била је насловљена на Жалбену комисију Владе и предата преко првостепеног органа Министарства унутрашњих послова 26.06.2018.године.

Дописом од 07.08.2018.године  Жалбена комисија Владе обавештава председника овог Синдиката (у својству физичког лица) да је жалбу, на основу члана 62 Закона о општем управном поступку проследила Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података, на даље поступање, као надлежном органу. Иначе, правилан назив је Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Сматрајући да је Жалбена комисија Владе погрешила и да не познаје сопствену надлежност, Синдикат се писменим путем обратио 14.08.2018.године Поверенику и затражио да предмет са свим спима неодложно врати Жалбеној комисји Владе, која је по мишљењу Синдиката стварно надлежна јер се ради о управном поступку. Такође, истог дана сличан допис упутили смо и Жалбеној комисији Владе, председнику Веселину Лекићу.  У нашем акту навели смо и следеће:

“Овај Синдикат Веома забрињава незаконито поступање Жалбене комисије Владе и сновано се питамо како ће, и да ли ће Жалбена комисија Владе на законит начин решити предмет наше жалбе с обзиром да није препознала сопствену надлежност. Сматрамо да никоме није у циљу да води управне спорове и излаже државу непотребним трошковима те је неопходно да предмет решите у року, стручно и на законит начин.”

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, након обраћања Синдиката утврдио је да је наш став исправан и да Повереник није надлежан за решавање жалбе с обзиром да се ради о управној ствари, а с обзиром да Повереник поступа искључиво по жалбама које се односе на област Информација од јавног значаја те да није надлежан у предметној ствари.

Жалбу са списима предмета Повереник је вратио Жалбеној комисији Владе на даље поступање.

Евидентно је да је Повереник за разлику од Жалбене комисије Владе, професионално поступио и јасно утврдио своју ненадлежност, а истакао стварну надлежност Жалбене комисије Владе као Другостепеног органа. Такође, Повереник за разлику од Жалбене комисије правилно је поступио када је обавестио Синдикат као правно лице, а не председника синдиката у својству физичког лица, што се може видети и према адресираним ковертима.

Закона о државним службеницима – Надлежност жалбених комисија 
Члан 142.

Жалбене комисије одлучују о жалбама државних службеника на решења којима се у управном поступку одлучује о њиховим правима и дужностима и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.
Жалбене комисије примењују закон којим се уређује општи управни поступак.

Овде можете видети делокруг рада Жалбене комисије

На жалост, овај случај није први, Жалбена комисија Владе неколико пута до сада није препознавала своју надлежност, само у јулу 2018. године Повереник је два пута враћао Жалбеној комисији жалбе са списима предмета на поступање.

Надамо се да ће Жалбена комисија Владе, сада по други пут од када је задужила предмет са списима, препознати своју надлежност и предмет решити професионално, непристрасно и у законском року те да нећемо бити приморани да поднесемо тужбу надлежном Управном суду.

Синдикат полиције Слога

One comment

Оставите одговор