ОЦЕЊИВАЊЕ: МУП и даље нарушава права запослених

Београд, 17.03.2019. – Министарство унутрашњих послова посебним решењем одбија да достави захтевано решења о коначној оцени рада за 2017. годину запосленима који су затражили такво решење.

Подсетимо, само на основу решења који јесте управни акт незадовољни радници могу покренути управни спор пред надлежним Управним судом. Одбијањем органа да донесе решење у форми управног акта, надлежно лице у МУП чини кривично дело Повреде права на подношење правног средства из члана 147 став 2 Кривичног законика РС.

Сектор за људске ресурсе доставио је организационим јединицама примерак решења којим одбија да запосленима достави тражено решење. Многи правници у организационим јединицама су зачуњени таквим решењем, посебно образложењем решења јер је контрадикторно, али су у обавези да по њему поступају.

Такво решење уручено је и председнику Синдиката полиције Слога Глиши Видовићу. Он је запримио решење ПУ Ужице којим првостепени орган одбацује захтев странке да надлежни орган донесе решење о закључној оцени рада за 2017.годину. Једино на основу решења он би могао да покрене управни спор јер је незадовољан утврђеном оценом из 2017. године. Оваквим решењем надлежно лице у МУП спречава запосленог да поднесе тужбу Управном суду.

Слична одбијајућа решења донета су истог датума 05.03.2019.године и у другим организационим јединицама Министарства унутрашњих послова и достављена оним запосленима који су затражили доношење решења (управног акта). Одбијајућим решењима послодавац спречава запослене да остваре своје право а то је да поднесу тужбу пред надлежним управним судом и докажу незаконит поступак оцењивања.

У образложењу решења посебно је интересантан контрадикторан, несхватљив и незаконит став који је дао неки „правник-геније“ из Сектора за људске ресурсе који смата следеће:

Срамотно образложење решења ствара утисак да га је писао неки аматер, приправник или новокомпоновани правник који је завршио неки од престижних напредних факултета који се завршавају за ноћ.

Подсетимо се Правног става Управног суда са 71 седнице свих судија која је одржана од 04.04.2017.године када су судије донеле одлуку да је Министатство унутрашњих послова дужно да на захтев странке донесе решење о закључној оцени рада.

Жалбена комисија Владе је донела неколико решења у којима је применила правни став Управног суда, али Министарствао унутрашњих послова то одбоја јер сматра да се оцењивање врши искључиво по Закону о полицији, али не и Закону о државним службеницима, уз примену Закона о општем у правном поступку.

Према свему наведеном и документованом ако и надаље генијалци из Сектора за људске ресурсе буду остали при ставу и надаље буду одбијали да донесу решење на захтев странке, запослени имају право да против потписника решења поднесу кривичну пријаву из члана 147  Кривичног законика РС с обзиром да  такво службено лице странку у поступку спречава да поднесе тужбу надлежном суду.

Члан 147 КЗ – Повреда права на подношење правног средства 

(1) Ко спречи другог да користи право на подношење молбе, пријаве, тужбе, жалбе, приговора, другог правног средства, као и другог поднеска,
казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

(2) Ако дело из става 1. овог члана учини службено лице у вршењу службе,
казниће се затвором од три месеца до три године.

Што се тиче даљег поступка, Синдикат полиције Слога ће у име својих чланова који су затражили доношење решења о закључној оцени рада, поднети жалбу Жалбеној комисији Владе РС, као другостепеном органу са захтевом да усвоји жалбу и поништи ожалбено решење а првостепеном органу предмет врати на поновни поступак, или сама одлучи о управној ствари.

Жалба Члан 117

На решење о удаљењу с рада државни службеник може да изјави жалбу у року од пет дана од дана пријема решења.

Жалба не одлаже извршење решења.

Жалбена комисија дужна је да о жалби одлучи у року од пет дана од дана пријема жалбе, иначе се сматра да је жалба одбијена.

Уколико Жалбена комисија Владе не буде одлучила у року од 30 дана од дана предаје жалбе, сматра се да је жалба одбијена. Да се то не би десило, након ургенције и протека 40 дана, адвокат синдиката ће поднети тужбу против Жалбене комисије Владе због неодлучивања односно тзв. ћутања управе.

О проблему ћутања Жалбене комисије Владе када одбија де реши жалбу огласио се и Заштитник грађана. О тој теми писали смо у чланку Заштитник грађана: Жалбена комисија поступа незаконито.

Ваш Синдикат полиције Слога

Оставите одговор