Правилник о полицијским овлашћењима за ОСЛ и ПД статусе!?

Београд, 05.07.2019. – Нови Правилник о полицијским овлашћењима ступио је на правну снагу након објављивања у Службеном гласнику РС број 41 у 2019.години. Претходно, Заштитник грађана имао је одређене примедбе на  чланове 1, 20, 22  и 113. Синдикат полиције Слога пита се да ли су стручњаци који су писали предметни правилник упознати са садржајем члана 10 Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018) с обзиром да се у правилнику искључиво користе термин „полицисјки службеници“ уместо „овлашћена службена лица“ или „полицијски службеници у статусу ОСЛ“.

Законом о полицији прописано да су полицијски службеници она лица која поседују ОСЛ и ПД статус. ОСЛ примењују овлашћења док лица у статусу ПД не примењују овлашћења и средства принуде.

Потсетимо се, Законом о полицији је у члану 10 прописано:

Запослени у Министарству јесу полицијски службеници, државни службеници и намештеници.

Полицијски службеници јесу:

1) лица која обављају полицијске послове у статусу овлашћених службених лица и примењују полицијска овлашћења и мере и радње (овлашћена службена лица – ОСЛ);

2) лица на посебним дужностима која обављају друге унутрашње послове у непосредној вези са полицијским пословима и послове заштите и спасавања (лица на посебним дужностима – ПД).

Полицијски службеници у статусу овлашћених службених лица, морају имати најмање завршену полицијску обуку основног нивоа.

Државни службеници јесу лица, која у том статусу, обављају остале послове из делокруга Министарства и са њима повезане опште, правне, информатичке, материјално-финансијске, рачуноводствене и административне послове.

Намештеници јесу лица, која, у том статусу, обављају пратеће помоћно-техничке послове.

Полеазећи од претходно цитиране одредбе, где је јасно наведено да се полицијски службеници деле на две категорије запослених ОСЛ и ПД. Дакле, ОСЛ – која примењују овлашћења и ПД – лица која обављају послове који су у непосредној вези са полицијским пословима и пословима заштите и спашавања (али не примењују полицијска овлашћења и нису наоружана ватреним оружјем), нејасно је како се то сада Правилником дају већа овлашћења од оних који су прописани Законом када се користи термин полицијски службеници где спада и статус ПД који законски не би смео да примењује овлашћења.

Писац и доносилац Правилника о полицијским овлашћењима, меша (како би наш народ рекао) бабе и жабе, па указује да се правилник односи на све полицијске службенике (дакле ОСЛ и ПД статус).

Простим читањем без потребе за било каквим тумачењем недвосмислено тачно је у уводним одредбама Правилника о полицијским овлашћењима, у члану 1. новедено:

Овим правилником прописује се начин примене полицијских овлашћења, начин поступања полицијских службеника према доведеним и задржаним лицима, начин поступања полицијских службеника у примени криминалистичко-тактичких и форензичких метода и средстава, ближи начин поступања при пријему нађених ствари, ближа обележја средстава принуде, начин употребе средстава принуде, начин оцене оправданости и правилности употребе средстава принуде и контрола употребе средстава принуде.

Начин и услови примене полицијских овлашћења према малолетним лицима уређују се посебним правилником.

Чланом 2 Правилника о полицијским овлашћењима прописано је:

Полицијски службеници примењују полицијска овлашћења приликом обављања полицијских послова када су за то испуњени законом прописани услови, на начин прописан законом и овим правилником.

Према томе, јасно је да је Правилником о полицијским овлашћењима прописано да се односи на  полицијске службенике (у статусу ОСЛ и ПД), да је нижи правни акт и да прописао чак и оно што закон није да то је да прописује употребу овлашћења запосленима у ПД статусу.

Дакле овим правилником прописнао је да запослени у ПД статусу (полицијски службеници) имају обавезу и могућност да врше  проверу  и утврђују идентитета лица, позивају, доводе, задржавају, привремено ограничавају слободу кретања, прикупљају обавештења, привремено одузимају предмете, прегледају објекте, средства и просторије и документацију, врше контрадиверзионе прегледе, уништавају експлозивна средства, заустављају и прегледају лица, предмете и саобраћајна средства, врше обезбеђење и преглед места догађаја, врше увиђаје, врше реконструкцију догађаја, употребљавају туђе саобраћајно средство или средство везе, врше тестирање на алкохол или психоактивне супстанце, врше безбедносне провере, врше пријем нађених ствари, одређују боравак у Прихватилишту за странце и употребљавају средства принуде.

 

Верујемо да доносилац предметног правилника имао намеру да пропише употребу полицијских овлашћења за запослене који примењују полицијска овлашћења а то су полицијски службеници  – овлашћена службена лица – ОСЛ али да је неко неспретан користио термин „полицијски службеници“ који обухвата и оне запослене који су у статусу ПД на посебним дужностима који не би смели да употребљавају овлашћења.

Како год било, стиче се утисак да велики правници не комуницирају између себе или су пак заборавили да прочитају Закон о полицији и предметни правилник ускладе са одредбама и терминима које прописује закон.

Било како било, овај синдикат ће се се укључити у разрешење овог Гордијевог чвора како би запослени недвосмислено јасно знали које су им обавезе које доноси предметни правилник.

Правилник о полицијским овлашћењима можете преузети на ОВОМ линку.

Мишљење Заштиника грађана можете преузети на ОВОМ линку.

Ваш Синдикат полиције Слога

 

Оставите одговор