Републичко јавно тужилаштво изгубило на Управном суду

Београд, 09.08.2019. – Републичко јавно тужилаштво (РЈТ) заједно са Министарством унутрашњих послова је изгубило још једну битку. Сада је већ јасно да не постоји правни начин да се спречи административно извршење решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, који је одлучио да нема сметњи да нам се достави нови важећи Правилник о систематизацији радних места у МУП. Решењем Управног суда одбијен је захтев РЈТ којим је тражено да се извршење одложи до окончања управног спора. Чекамо  ново решење о извршењу.

Управни суд у Београду, у већу састављеном од судија: Жељка Шкорића, председника већа, Павела Јонаша и мр Зорана Рељића, чланова већа, са судским саветником Катарином Пецић Илић у нејавној седници већа донео је решење којим се ОДБИЈА захтев Републичког јавног тужиоца за одлагање извршења решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 071-01-2748/2018-03 од 31.10.2018. године.

ZO.20.U.22706-18

 

Репубички јавни тужилац је дана 20.12.2018. године, сагласно члану 29. Закона о јавном тужилаштву (“Службени гласник РС” број 116/2008) и члану 11. став 3 и члану 18. став 3. Закона о управним споривима (“Службени гласник РС”, бр. 111/2009) поднео тужбу Управном суду ради поништаја решења туженог Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 071-01-2748/2018-03 од 31.10.2018. године.

Тим решењем туженог од 31.10.2018. године, ставом I диспозитива, наложено је Министарству унутрашњих послова Републике Србије, да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана пријема овог решења, Синдикату полиције “Слога”, Београд, Дурмиторска 11-15, достави копију Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министраству унутрашњих послова Инт. 01 број 4685/18-13, који је ступио на снагу 15.06.2018. године, и то, на ЦД или ДВД. Ставом II диспозитива, одређено је да ће о извршењу решења Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавестити Повереника у року од седам дана од пријема овог решења..

2018-10-31 RESENJE Poverenik

 

Републички јавни тужилац је у тужби истакао и захтев за одлагање извршења решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 071-01-2748/2018-03 од 31.10.2018. године, сходно члану 23. став 2. Закона о управним споровима, наводећи да се тражене информације о подацима који носе ознаку тајности, сматрају тајним подацима чије би давање на увид имало последицу по лица овлашћена за рад са тим подацима, као и да одлагањем извршења тужбом побијаног решења не би била нанета ненадокнадива штета странци, те је предложио да суд одложи извршење наведеног решења Повереника, до доношења судске одлуке по тужби.

Одлучујући о захтеву за одлагање извршења решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, број 071-01-2748/2018-03 од 31.10.2018. године, оценом навода истакнутих у поднетом захтеву, Управни суд је нашао да је захтев неоснован.

У бриљантном образложењу решења се даље наводи: „Имајући у виду да Републички јавни тужилац, осим што, у тужби истакнутом захтеву за одлагање извршења, наводи да се тражене информације о подацима који носе ознаку тајности, сматрају тајним подацима чије би давање на увид имало последицу по лица овлашћена за рад са тим подацима, као и да одлагањем извршења тужбом побијаног решења не би била нанета ненадокнадива штета странци, исти уз захтев не прилаже одговарајуће доказе из којих би се на несумњив начин могло закључити да би спровођењем извршења решења, с обзиром на степен тајности, који има тражени акт на увид (“Интерно”), а који се, с обзиром на тражиоца информације односи и на круг лица која су чланови тражиоца информације, била повређена тајност тражених података, односно да постоји могућност настанка штете по, како се у захтеву за одлагање наводи, лица овлашћена за рад са тим подацима, нити је то учинио бар вероватним.

Осим тога, нису пружени ни докази да одлагање извршења наведеног решења није противно јавном интересу, као други, кумулативно прописан услов из члана 23. став 2. ЗУС-а, који поред штете, која би се тешко могла надокнадити, мора бити испуњен, да би се, у конкретном случају, удовољило захтеву за одлагање извршења решења. Наношење штете противној странци, као трећи кумулативно прописан услов је, у конкретном случају искључен, јер се ради о једностраначком управном спору у којем противна странка, односно заинтересовано лице ни не постоји, будући да се не ради о управној ствари у којој учествују две или више странака са супротним интересима, што и сам тужилац истиче у поднетом захтеву. Стога нису испуњени напред цитираном одредбом ЗУС-а прописани услови за одлагање извршења решења.“

Претходно, Тужилаштво је тужило Повереника овом тужбом:

2019-07-12 US zahtev za odgovor na tuzbu

 

Оваква одлука Управног суда дала је могућност да се овај синдикат обрати Поверенику са захтевом за извршење решења што смо и учинили. Јасно је да МУП неће моћи да избегне оно што је неминовно да систематизацију достави овом синдикату, односно учини је јавном попут суседних држава у окружењу.

Међутим, како у Србији влада право јачег и право силе, уместо владавине права и правде, не очекујемо да одговорно лице у МУП поступи по очекиваном решењу о извршењу.

Одлука Управног суда додатни је шамар Републичком јавном тужилаштву али и госпођи Катарини Томашевић која је испред МУП иницирала подношење тужбе преко РЈТ која засигурно неће бити у корист МУП. Шта више, сигурни смо да ће Републичко јавно тужилаштво изгубити парницу.

Једна велика и значајна победа је остварена, али битка још увек није добијена.

 Ваш Синдикат полиције Слога

Оставите одговор