Синдикат затражио разрешење и изузеће Већа дисциплинске комисије у Новом Саду

Београд, 10.09.2019. – Након пресуде Управног суда у Београду у корист Милана Думановића (пресуду број 24 У 11128/17 од 07.06.2019.године) којим се поништава решење Дисциплинске комисије МУП, Већа у Новом Саду  и  предмет враћа надлежном органу на поновно одлучивање. Овај синдикат је од министра Унутрашњих послова затражио разрешење и изузеће чланова дисциплинског већа у Новом Саду. О овој теми писали смо у чланку на ОВОМ линку.

Незадовољни радом, незнањем и пристрасношћу дициплинског већа у Новом Саду, од министра Небојше Стефановића затражили смо предузимање мера у циљу заштите поретка и јавног интереса.

2019-09-10 Министру захтев за изузеће и разрешење Петра Јеличића

 

ПРЕДМЕТ:  Захтев за разрешење и изузеће  Петра Јеличића и осталих чланова већа дисциплинске комисије у Новом Саду

Синдикат полиције Слога, односно тадашњи председник синдиката, сагласно члану 212 став 4 Закона о полицији у време вођења дисциплинског поступка, по вољи властодавца био је заступник Милана Думановића коме је престао радни однос незаконитим решењем Дисциплинског већа у Новом Саду број 116-16/17 од 24.05.2017.године што је доказано пресудом.

Пресудом Управнг суда у Београду број 24 У 11128/19 од 07.06.2019. године у корист Милана Думановића, а по оцени суда, Дисциплинско веће у Новом Саду поступало незаконито. Предмет је враћен дисциплинком већу на поновно одлучивање.

Наиме, према ставу Управног суда другостепени орган је био дужан да странци пружи могућност да учествовања у поступку у случају када је одлучио да сам употпуни поступак и утврди изнете чињенице будући да се из образложења оспореног решења види да тужиоцу и његовим браниоцима није било омогућено учешће пред туженим органом. Суд налази да се основано наводима тужбе указује на незаконитост спроведеног поступка пред туженим органом.

Дакле, Петар Јеличић председник Дисциплинског већа у Новом Саду као и чланови Кристина Бранковић, члана, ПУ Нови Сад; Слободана Јарића, члана пензионисаног припадника полиције, ПУ Нови Сад поступали су незаконито, као што и сада то чине.

Истичем да је Петар Јеличић самовољно и без сертификата за приступ тајним документима прибављао за потребе дисциплинког поступка од Сектора унутрашње контроле документа са ознаком тајности „строго поверљиво“ што је и сам признао у својој изјави датој у Служби за специјалне истражне методе број 03/2-9 број: 757/17 дана 28.08.2017.године. Докуманта са ознаком тајности омогућило му је лице из СУК такође без сертификата.

ДОКАЗ: Копија изјаве

Изјаве су дали и чланови већа истичући да спорним документима са ознаком тајности нису приступали. Уколико је то истина, поставља се питање на основу чега су како колективни орган могли да заснују своју одлуку и одлучују ако нису извршили увид у сва документа, па и она са ознаком тајности? Или је одлуку донешену у форми решења донео искључиво сам Петар Јеличић, без чланова већа који је и  потписао оспорено незаконито решење.

Своје незаконито поступање са документима са ознаком тајности „строго поверљиво“ Петар Јеличић наставља дана 28.08.2019.године када је сачинио акт заведен под бројем „СП“ број: 54/2019 означио га ознаком тајности „строго поверљиво“ те је у таквом акту придодао Налог за тајно праћење, Извештај, Одлуку и Извод из овлашћења.

У обичном коверту послатом путем Поште Србија послао је тајна документа Милану Думановићу, бившем запосленом, адвокатима и Синдикату полиције Слога насловљену на председника, как не ни на лично име. Имајући у виду да је Петар Јеличић најпре морао да утврди да ли постоје законски услови за слање таквих документима физичким и правном лицу односно да ли таква лица поседују сертификате, исти је опет поступао незаконито. Истичемо да нико од заступника као ни Синдикат не поседује  безбедносни сертификат.

  • Законом о општем управном поступку, чланом 64 став 4 прописано је: „Са списима који садрже тајне податке или податке о личности поступа се у складу са законом којим се уређује заштита тајних података, односно заштита података о личности.“
  • Законом о тајности података, чланом 34 прописано је: “ Руковалац тајним подацима, у складу са овим законом и у оквиру својих овлашћења, предузима мере заштите тајних података и омогућава корисницима непосредан приступ тајним подацима, издаје копију документа који садржи тајни податак, води евиденцију корисника и стара се о размени тајних података.
  • Законом о тајности података, чланом 35 прописано је: „(1) Тајни подаци чувају се на начин тако да је приступ тим подацима дозвољен само овлашћеним корисницима. (2) Тајни подаци могу се преносити и достављати изван просторија органа јавне власти само уз придржавање прописаних мера безбедности и поступака којима се обезбеђује да податке добије само лице које има сертификат за приступ тајним подацима и које има право да их добије. (3) Приликом преношења и достављања тајних података изван просторија органа, поступци и мере заштите одређују се према степену тајности тих података, у складу са законом и прописом донетим на основу закона. (4) Преношење и достављање тајних података коришћењем телекомуникационо-информатичких средстава врши се уз обавезну примену прописаних мера крипто-заштите. (5) Спровођење мера крипто-заштите, приликом преношења и достављања тајних података из ст. 3. и 4. овог члана, обавља се у складу са законом“.
  • Законом о тајности података, чланом 37 прописано је: „Приступ тајним подацима и коришћење података и докумената било ког степена тајности без издавања сертификата, на основу функције и у циљу обављања послова из њихове надлежности имају председник Народне скупштине, председник Републике и председник Владе“.
  • Законом о тајности података, чланом 98 прописано је кривично дело: „Ко неовлашћено непозваном лицу саопшти, преда или учини доступним податке или документа који су му поверени или до којих је на други начин дошао или прибавља податке или документа, а који представљају тајне податке са ознаком тајности „ИНТЕРНО“ или „ПОВЕРЉИВО“, одређене према овом закону, казниће се затвором од три месеца до три године. Ако је дело из става 1. овог члана учињено у односу на податке означене, у складу са овим законом, степеном тајности „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“, казниће се затвором од шест месеци до пет година…“.

Имајући у виду да овај синдикат као ни потписник овог акта не поседује сертификат за приступ тајним подацима, Петар Јеличић је прекршио закон и све оне који су дошли у посед документа изложио кривичној одговорности. Такође истичемо да се на овај Синдикат се не може применити Закон о адвокатури те документа са ознаком тајности нису законски смела бити упућена лицима без сертификата. Такође, нису били испуњени услови за достављање тајних докумената поштом, посебно истичем да је коверат био класичан а не онај који је прописан по ЗУП у коверти С-7 (лично). Коверат није био адресирана на лично име па су тајним подацима приступала неовлашћена лица из синдиката и тиме себе изложила кривичној одговорности.

У једном другом предмету Петар Јеличић показује недостојност обавања своје функције јер се не одазива на позив суда.

У образложењу пресуде Прекршајног суда 21 број Пр 9171/17 од 25.06.2019. године судија Јулија Пековић наводи:

Покушано  је саслушање сведока Јеличић Петра, запосленог у ПУ Нови Сад, али се у томе није успело јер се исти није одазивао на заказана рочишта по уредно запримљеним позивима, што је записнички констатовано, а након издате наредбе за довођење истог ПИ Стари град, иста није реализована нити је одговорено овом суду зашто није поступљено по истој ни до доношења ове одлуке, те је судија одустао од његовог саслушања.

Незаконитим поступањем када полицијски службеник Петар Јелићић, правник по струци и председник дисциплинског већа избегава да се одазове на позив суда, а ПУ Нови Сад не жели да спроведе наредбу Прекршајног суда, говори о његовом утицају и недостојности да даље обавља поверини посао другостепеног органа у МУП.

Као важну чињеницу истичемо и став Министарства правде које је достављено овом синдикату у акту бој: 110-00-52/2018-19 од 13.04.2018.године у коме је наведено:

„Чланом 35 став 2 Закона о тајности података прописано је да се тајни подаци могу преносити и достављати изван просторија органа јавне власти само уз придржавање мера безбедности и поступака којима се обезбеђује да податке добије само лице које има сертификат за приступ тајним подацима и које има право да их добије:

Анализом законских одредби мишљења смо да је потребно да сва лица која прибављају, приступају и обрађују тајне податке, поседују адекватан безбедносни сертификат, па и овлашћена лица која воде дисциплински поступак, те као таква додлежу кривичној одговорности предвиђеној чланом 98. Закона о тајности података.“

ДОКАЗ: Акт Министарства правде

ЗАХТЕВ ЗА ИЗУЗЕЋЕ:

Имајући у виду да је Петар Јеличић као и други чланови већа, без сертификата неовлашћено и незаконито поступао у предмету наневши штету Думановићу, што се доказује пресудом Управног суда у Београду број 24 У 11128/17 од 07.06.2019.године, против њега и осталих лица води се кривични поступак у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду под бројем КТ-КО 1338/18.

Сагласно члану 40 и 41 Закона о општем управном поступку, због сумње у пристрасност Петрa Јеличићa захтевамо његово изузеће као председника већа али и свих чланова истог већа који су обухваћени кривичном пријавом која се води у Вишем суду у Новом Саду.

Сагласно члану 41. Закона о општем управном поступку о овом захтеву треба да одучићи руководилац органа или надзорни орган.

О изузећу ће се одлучити у року од 5 дана од дана пријема овог акта а о својој одлуци обавестити овај Синдикат.

Такође, захтевамо да министар Унутрашњих послова, сагласно својим овлашћењима разреши дужности председника дисциплинског већа у Новом Саду господина Петра Јеличића због недостојности обавања те дужности по горњем образложењу као и чланове већа Кристину Бранковић, и Слободана Јарића.

Ваш Синдикат полиције Слога

Оставите одговор