Медији о узбуњивачу Ивани Величковић

Београд, 31.10.2019. – Јавност у Србији помно прати дешавање у вези узбуњивача Александра Обрадовића из Крушика и односа државног апрата према њему. У Министарству силе познато је више случајева узбуњивача која тешко остварују своја законом загарантована права. Један од узбуњивача је и Ивана Величковић која и поред одлуке суда не успева да се избори за своја права. О њеном проблему писали су дневни лист „Данас“ и антикорупцијски сајт „Пиштаљка“ у месечном билтену.

Новинарка листа Данас Јелена Диковић обрадила је причу у чланку МУП радије плаћа казне него што штити узбуњиваче од 23.10.2019.године.


Правник и новинар  Милан Павлица из „Пиштаљке“ обради је исту тему у чланку „МУП кажњен јер одбија да узбуњивача врати на посао“ која је објављен у Месечном билтену Узбуњивач у броју 9/2019 од 31.10.2019.године

МУП кажњен јер одбија да узбуњивача врати на посао

Полицијски синдикат Слога недавно је Пиштаљци доставио документа која откривају игнорантски однос Министарства унутрашњих поспова према одпукама надпежних судова, чиме се урушавају темељи правосудног система у земљи. Јер ако МУП не поштује одпуке судова, како ћe неко други. Предмет у који смо имапи припику да извршимо увид је представка по којој је једној узбуњивачици запоспеној у МУП-у одобрена привремена судска заштита коју МУП као посподавац одбија да спроведе.

Виши суд у Београду је 25. јануара ове године привременом мером коју је одредила судија Весна Секулић одпожио правно дејство решења МУП РС — Сектора за ванредне ситуације којим се предлагач Ивана Величковић из Београда, са радног места „Инспектор за координацију изграде процене ризика и плана заштите са аспекта терористичког напада“у Одељењу за управљање ризиком од техничког технопошких удеса и последица терористичких напада распоређује на радно место „Инспектор за управљање ризиком II“ y Одсеку за израду плана заштите од елементарних непогода у Одељењу за планирање и процену ризика – Сектору за ванредне ситуације.

Наложено је МУП-у да Ивану Величковић врати на старо радно место, а њој да покрене управни спор против овог решења МУП ради коначног решења ове ситуације. Ивана Вепичковић истакла је у предлогу суду да је распоређена на ниже новоформирано радно место, те да је тиме изгубипа статус „овлашћеног службеног лица“ и право на бенефицирани радни стаж. Величковићева сматра да је то освета за раније извршено узбуњивање када је открипа кршење прописа и људских права и незаконито поступање. Она је крајем 2015. године писаним путем обавестипа лице овлашћено за поступак унутрашњег узбуњивања у кабинету министра Небојше Стефановиhа да постоји кршење прописа у вези са усвајањем и реализацијом Годишњег плана рада Репубпичког штаба за ванредне ситуације. Усвајање овог акта је законска обавеза.

Суд је утврдио да је на седници Репубпичког штаба за ванредне ситуације 23.2.2015. године усвојен само предпог годишњег плана са циљем достављања Влади Србије на усвајање. Међутим, овај план Впада у прописаном року није усвојипа. Поспе спроведеног поступка унутрашњег узбуњивања овпашћено лице у МУП-у је признало да је направљен пропуст у процедури.

Ивана Величковић је извршила још једно узбуњивање. Дана 18. маја 2016. године указала је у поступку унутрашњег узбуњивања на кршење прописа и угрожавање људских права и права на рад приликом покушаја МУП-а да незаконито отпусти око 1500 запоспених, без икаквих критеријума, тако што је оформио радна места „анализе ризика“ са циљем да се наредном систематизацијом укину. Ова ситуација пријављена је и Заштитнику грађана који је приликом контропе утврдио да ова радна места нису представљала реалну организациону потребу МУП-а и да су на њих премештени запоспени који су претходно, путем средстава јавног информисања, означени као корумпирани и криминалци, иако њихова кривична одговорност није бипа утврђена. Међу тих хиљаду и по запоспених било и најмање десет узбуњивача који су се својим пријавама зпоупотреба замерили својим шефовима у полицији.

МУП је накнадно исправио неправипности на које су незадовољни запоспени указивапи. Ивана Величковић обратипа се и Народној скупштини износећи сличне информације везане за радна места „анапизе ризика“.

Противник предпагача – МУП Србије све ове наводе је оспоравао и сматрао да не постоји узрочно-поспедична веза између премештаја и извршеног узбуњивања, као и да предлагач није узбуњивач већ да институт узбуњивања зпоупотребљава за личне интересе.

Иако је Виши суд у Београду привременом мером одложио премештај Иване Величковић, МУП је није вратио на старо радно место. Због тога је она поднепа захтев Првом основном суду за извршење привремене мере, и тај суд је путем судије Јоване Обућине донео закључак 17. јупа 2019. године којим се одређује спровођење привремене мере Вишег суда у Београду и налаже МУП-у да у року од осам дана од дана пријема закључка Ивану Величковић врати на радно место „инспектор за координацију израде процене ризика и плана заштите са аспекта терористичких напада у статус ОСЛ – овпашћеног спужбеног лица“.

Истим закључком, судија Обућина је изрекпа новчану казну МУП-у од 100.000 динара, а одговорном пицу МУП-а 10.000 динара укопико по закључку не поступи. Такође је одређено да ћe се изрицање новчане казне понављати у повећаном износу све док МУП и његово одговорно пице не изврше налог из привремене мере.

Ни овакво решење није бипо довољно да увери МУП да Ивану Вепичковић врати на старо радно место. Због тога је средином септембра ове године Први основни суд, односно судија Мипица Конатар, спровепа запрећену казну. Решењем судије Конатар одређено је извршење против МУП-а Србије ради наппате новчане казне у износу од 100.000 динара као и 10.000 динара против одговорног пица, и то пленидбом новчаних средстава са рачуна МУП-а на рачун Првог основног суда у Београду. Народној банци, односно Одсеку за принудну наплату напожено је да изврши пленидбу. МУП се у овом поступку бранио да из објективних разпога није у могуhности да поступи по напогу суда и тражио одпагање.

Драган Жебељан, потпредседник Синдиката полиције „Слога“ изјавио је за Пиштаљку да ћe „копегиница Величковић ових дана поднети и кривичну пријаву због неизвршења судске одлyке“ против министра Стефановића и начепника Сектора за ванредне ситуације Предрага Марића.

Милан Павлица

МУП и анализа ризика
Пиштаљка је од самог почетка помагапа полицајцима распоређеним на радна места која по својој бизарности и бесмислености подсећају на „Министарство за истраживање руда и губљење времена“ из стрипова о Апану Форду. Некопико узбуњивача из МУП-а је уз помоћ Пиштаљке враћено на радна места са којих је требапо да буду пребачени у „анализу ризика“ и потом остану без посла. Правници Пиштаљке су 2016. године помогли и тадашњем председнику синдиката Слога, Драгану Жебељану да добије сличну привремену меру као и колегиница Величковић, но кажњавање МУП-а у њеном спучају заиста је најновији куриозитет.

 

Оставите одговор