Препоруку за поступање  послодаваца и заопослених током ванредног стања

Београд, 27.03.2020. – Министарство  за рад , запошљавање , борачка и социјална питања доставило је на адресу синдиката Препоруку за поступање  послодаваца и заопослених током ванредног стања. Овом препоруком требале би да се реше све недоумице послодаваца и запослених у вези са њиховим правима и обавезама током ванредног стања.

У Препоруци Министарство за рад , запошљавање , борачка и социјална питања објашњава све могуће ситуације из радног односа у току ванредног стања ( рад од куће, висина накнада,права родитеља који имају децу млађу од 12 година, права радника у самоизолацији, плаћеном и неплаћеном одсуству, боловању и др.)
Уколико и поред ове препоруке запослени имају неке недоумице у вези поступања могу се обратити Министарству на мејлови: inspektorat@minrzs.gov.rs  или kontrola@minrzs.gov.rs или телефонски број 0800 300 307 (бесплатан позив).
Напомињемо и као битну чињеницу да се Закон о безбедности и здравља на раду не односи на све категорије запослених у Министарству унутрашњих послова с обзиром на члан 2 став 2 овог закона који цитирамо:

Овај закон се не примењује при обављању специфичне војне службе у Војсци Србије и обављању полицијских и послова заштите и спасавања из делокруга надлежног државног органа, као и обављању послова заштите и спасавања које обављају други субјекти у складу са посебним законом, у којима су питања безбедности и здравља на раду при обављању те службе и тих послова уређена посебним законом и прописима донетим на основу тог закона.

Предраг Ђурић
потпредседник УСС СЛОГА
председник  гранског синдиката здравства  УСС СЛОГА

Сагласност за плаћено одсуство за време ванредне ситуације доставља се електронским путем

Влада Републике Србије је на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, донела Закључак да се решења за давање сагласности за упућивање запослених на плаћено одсуство дуже од 45 радних дана, издају без претходног достављања захтева послодаваца на мишљење репрезентативном синдикату гране или делатности основаном на нивоу Републике, са роком важења најкасније до дана престанка ванредног стања.

Имајући у виду да је ће многи послодавци због прекида рада, односно смањења обима рада за време ванредног стања, имати потребу, да у што краћем року упуте запослене на плаћено одсуство у складу са чланом 116. став 2. Закона о раду, Министарство је предложило да се решења за давање сагласности за упућивање запослених на плаћено одсуство дуже од 45 радних дана, издају без претходног достављања захтева послодаваца на мишљење репрезентативном синдикату гране или делатности основаном на нивоу Републике.

На овај начин скратиће се прописана процедура упућивања запослених на плаћено одсуство дуже од 45 радних дана, а самим тим и неизвесност до коначног одлучивања по захтеву.

Решење ће Министарство достављати послодавцима, електронским путем, а на основу образложеног захтева послодавца и потребне документације достављене електронским путем, са роком важења најкасније до дана престанка ванредног стања.

Запослени  који по овом основу одсуствују са рада, имају право на накнаду зараде најмање у висини 60% просечне зараде у претходних 12 месеци, с тим да иста не може бити мања од минималне зараде. Колективним уговором или правилником о раду и уговором о раду, накнада зараде по овом основу може да се утврдити и у већем проценту од накнаде зараде прописане законом.

Прузето са веб сајта Министарства рада

Оставите одговор