Зашто у ПС Палилула саслушавају полицајце?

Београд, 13.01.2021. – Поручник Бојан Булајић распоређен у ПС Палилула саслушано је свог колегу З.Н.  Законски основ саслушања није познат нити се разлог наводи у изјави о саслушању.

2021-02-11 Saslusanje Zoran Nikolic_Redacted

Сматрајући да је поручник Бојан Булајић поступио незаконито када је без законског основа извршио саслушање а притом уз записничара сачинио записник који није оверен печатом органа, нити је прописно заведен, обратили смо се начелнику ПУ за град Београд следећим дописом:

У просторијама ПС Палилула, ПИ Палилула  дана 11.02.2021.године, од стране поручника Булајић Бојана, без јасног законског основа, извршено је саслушање полицијског службеника З. Н. члана овог синдиката.

Предметни записник о саслушању нема заводни број, нити је оверен печатом органа , те у том смислу нисмо сигурни да ли се ради о службеној интервенцији и радњи.

2021-02-12 Zahtev za izjasnjenje ZN sajt_Redacted

Истичемо и чињеницу да уколио старешина посумња у дисциплинску одговорност запосленога, нема право да врши предистражне радње, већ искључиво испита околности на догађај. Испитивање околности не подразумева предузимање истражних радњи попут саслушавања странку или тражења писменог изјашњавања странке (члан 2 став 3 Уредбе о начину спровођења дисциплинског поступка).

ПОКРЕТАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА

Члан 2.

Непосредни руководилац дужан је да, у најкраћем року од дана сазнања за повреду службене дужности, против запосленог поднесе иницијативу за покретање дисциплинског поступка, руководиоцу организационе јединице или лицу које он овласти.

Пре подношења иницијативе за покретање дисциплинског поступка, непосредни руководилац je дужан да испита све околности од значаја за покретање дисциплинског поступка.

Пре покретања дисциплинског поступка, запослени није дужан да се изјашњава на околности повреде службене дужности.

Према увиду у документ, можемо сматрат да се ради о повреди права запослених (тешка повреда службена дужности службеног лица које врши ислеђивање) али и о кривичном делу злоупотреба слубеног положаја и злостава у служби (имајући у виду да се ради о психичком злостављању).

Члан 359. KЗ РС

(1) Службено лице које искоришћавањем свог службеног положаја или овлашћења, прекорачењем границе свог службеног овлашћења или невршењем своје службене дужности прибави себи или другом физичком или правном лицу какву корист, другом нанесе какву штету или теже повреди права другогказниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист у износу преко четристопедесет хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(3) Ако вредност прибављене имовинске користи прелази износ од милион и петсто хиљада динара, учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.

Члан 137.KЗ РС

(1) Ко злоставља другог или према њему поступа на начин којим се вређа људско достојанство, казниће се затвором до једне године.

(2) Ко применом силе, претње, или на други недозвољени начин другоме нанесе велики бол или тешке патње с циљем да од њега или од трећег лица добије признање, исказ или друго обавештење или да се он или неко треће лице застраши или незаконито казни, или то учини из друге побуде засноване на било каквом облику дискриминације, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако дело из ст. 1. и 2. овог члана учини службено лице у вршењу службе, казниће се за дело из става 1. затвором од три месеца до три године, а за дело из става 2. затвором од две до десет година.

Члан 207. Закон о полицији

Тешке повреде службене дужности јесу:

17) повреда права запослених;

Имајући у виду да се у истом не наводи правни основ нити разлог сачињавања записника, нити је јасна сврха саслушања, молимо вас да нам писменим путем потврдите да ли ПУ за град Београд стоји иза ове интервенције и да ли је то уобичајно понашање и пракса старешина у ПУ за град Београд, такође захтевамо да утврдите дисциплинску и или крвичну одговорност поручника Булајић Бојана из ПС Палилула због незаконитог поступања.

Синдикат полиције Слога

 

Синдикат полиције Слога ће активно пратити овај предмет и предузети даље мере и радње у заштити правног поретка и интереса нашег члана.

 

ПРАВНИ САВЕТ: 

Надређени старешина нема никакво право нити овлашћење да од запосленог тражи писану изјаву на записник или спроведе саслушање.

Уколико до тога дође, запослени има право да одбије писање изјаве или да у изјави напише следеће:

„Имајући у виду да не знам да ли се против мене води кривични, управни или дисциплински поступак, овом приликом немам шта да изјавим.

Своју изјаву даћу у евентуалном правном поступку пред надлежним органом или старешиним.  Сагласно члану 2 став 3 Уредбе о начину спровођења дисциплинског поступка, нисам дужан да се писмено или усмено изјашњавам на околности евентуалне повреде радне дужности.“