МУП кажњава уговорца са 18 година „стажа“

Нови Сад, 17.03.2021. – Опште је позната ствар да се у Сектору за материјално-финансијске послове у Одељењу за организовања исхране и смештаја дешавају крајње чудне ситуације. Ово је прича о човеку који 18 година ради на привремено-повременим пословима и кога послодавац жели да казни без основа.

Закон о раду је предвидео да у одређеним случајевима послодавац због потребе повећаног обима посла може ангажовати лица на привременим и повременим пословима. Дакле ти послови нису стални па се радници ангажују повремено и привремено. Међутим, неко се у МУП досетио да злоупотреби или „прилагоди“ закон па решења о повременим и привременим пословима злоупотребљава на штету ангажованих лица. Многа од тих лица годинама раде без икаквих људских и радничких права.

Фактички, МУП има потребу да на неодређено време запосли одређени број радника, али то не чини јер „злоупотребљава закон“ па исте људе годинама користи на привремено-повременим пословима. Један од њих је и Дејан Капур из Новог Сада који 18 година ради на назови повременим и привременим пословима. Сваки пут решењем о ангажовању, послодавац му мења и радно задужење.

2021-01-18 Ugovor o povremenim poslovima_Redacted

Предмет Уговора о привременим и повременим пословима закључен је  18. јануара 2021.године па Капур обавља послове нормирања издатих оброка у ресторану ЦОПО у Сремској Каменици за потребе Одсека за организовање исхране у Одељењу за организовање исхране и смештаја у Сектору за материјално-финансијске послове у МУП. У уговору се наводи и да је Капур почео са радом 04.01.2021.године и да ће посао по предмету уговора обављати до 15.05.2021.године.

Како се Капуру ближи истек овог уговора, неко се сетио да би било пожељно да истог, оптужи да је одговоран за настанак кала, лома и квара материјала од 31.12.2020.године па би МУП требао да надокнади износ од 14.314,19 динара у својству рачунополагача у магацину објекта ресторана ЦОПО у Сремској Каменици.

2021-02-21 Resenje MUP knjizenje

Незадовољан незаконитом одлуком начелника одељења мајора полиције мр Љиљане Павић Стојковић, имајући у виду да није запослен у МУП већ је ангажован по уговору о привремено-повременим пословима, где не може бити рачунополагач, Капор се обратио овом синдикату за правни савет и помоћ.

Након пажљивог разматрања предмета, Капору је дат савет да на незаконито решење уложи приговор који је сачињен и предат министру на даље одлучивање, у другостепеном поступку.

У приговору је истакнуто:

Тачком 1. изреке решења начелника Одељења за организовање исхране и смештаја Сектора за материјално-финансијске послове МУП утврђено је да се врши књижење на терет рачунополагача – подносиоца приговора Капур Дејана отпис артикала у магацину објекта ресторана ЦОПО „Сремска Каменица’’ по спецификацији у укупној вредности од 14.314,19 РСД, а тачком 2. Изреке решења именованом је наложено да у року од 15 дана од дана пријема решења наведени износ од 14.314,19 РСД уплати на рачун МУП.

Против цитираног решења Капур Дејан благовремено улаже  приговор  са следећим

О б р а з л о ж е њ е м

Подносилац приговора Дејан Капур није у радном односу у МУП, те самим тим никако није могао имати статус рачунополагача по питању расходованих намирница у магацину објекта ресторана ЦОПО “Сремска Каменица’’.

Наиме, Дејан Капур је ангажован по уговору о вршењу привремених и повремених послова 08 број 112-151-98/21 од 18.01.2021. године за обављање послова нормирања издатих оброка у ресторану ЦОПО ’’СремскаКаменица’’.

Именовани је са радним ангажовањем по наведеном основу почео 04.01.2021. године и са уговореним ангажманом до 15.05.2021. године.

У наведеном контексту на подносиоца приговора се не може применити ниједан материјално-правни пропис наведен у преамбули оспореног решења, а посебно не одредбе Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП – из једноставног разлога што се радни ангажман за привремене и повремене послове може уговорити ’’… за обављање послова који су по својој природи такви да не трајудуже од 120 радних дана у календарској години…’’ (члан 197. став 1. Закона о раду).

Самим тим, подносилац приговора никако не би могао бити ангажован у статусу рачунополагача за артикале у магацину објекта ресторана ЦОПО „Сремска Каменица’’ – јер то по природи ствари може бити само магационер.

Са друге стране, опис послова за које је подносилац приговора ангажован по уговору о привременим и пвременим пословима: нормирање издатих оброка, нема никаквих додирних тачака са требовањем намирница из магацина, нити са њиховим квалитативним ни квантитативним стањем, које условљава њихов отпис.

Коначно, подносилац приговора никада није давао било какву изјаву у својству рачунополагача о разлозима због којих се предлаже отпис неких артикала.

У том смислу образложење оспореног решења представља фалсификат, будући да се у њему наводи да је Капур Дејан давао такву изјаву, као и да разло готписа представља поступање подносиоца приговора који није предузео све потребне мере и поступке како не би дошло до отписа.

Посебно је индикативно да је подносилац приговора радно ангажован од 04.01.2021. године, а настанак кала, лома и квара материјала је констатован у Записнику од 31.12.2020. године.

Логичним се намеће питање: како подносилац приговора (чак и да је теоретски могуће да буде одговоран као рачунополагач, а није могуће) може сносити било какву одговорност за настанак кала, лома и квара материјала у магацину пре него што је почео његов радни ангажман по уговору о привременим и повременим пословима??!

Мора се признати да тако нешто није у складу са логиком, а поготово не са материјално-правним прописима на којима се заснива материјална одговорност подносиоца приговора.

Са свих наведених разлога предлажем надлежном другостепеном органу да на основу члана 171.став 5. Закона о општем управном поступку донесе  р е ш е њ е  којим ће поништити у целини решење начелника Одељења за организовање исхране и смештаја Сектора за материјално-финансијске послове МУП 07.5 број 293/21 од 22.02.2021. и наложити да подносиоцу приговора буду плаћени трошкови поступка по приговору за састав приговора од стране адвоката у износу од 33.000,00 РСД.

Подносилац приговора
Капур Дејан