ПУ Нови Сад – утврдити дисциплинску одговорност због повреде права запослених

Нови Сад, 17.03.2021. – Синдикат полиције Слога упутио је представку начелнику ПУ Нови Сад, против НН лица, због сумње да је Александру Думићу нанета штета због не благовременог уручења решења Жалбене комисије Владе Републике Србије. Од начелника је тражено да се утврди дисциплинска одговорност због тешке повреде службене дужности из члана 207 ст. 1 тачка 17 Закона о полицији, због повреде права запослених.

 

Предмет: Представка против НН лица због кршења права код уручења писмена за полицијског службеника Алаксандра Думића распоређеног у ПС Сремски Карловци

Жалбена комисија Владе Републике Србије донела је решење број: 116-01-56/2020-01 од 11.05.2020.године. Сектор за људске ресурсе, Одељење за радно-правне послове актом 08.6-116-162/20 од 15.05.2020.године проследило је предметно решење у ПУ Нови Сад ради уручења решења странци у поступку – полицијском службенику Александру Думићу који је привремено удаљен са рада, до окончања поступка.

2020-05-15 SLJR ka NS

Дакле, Александар Думић се није налазио на раду да би му писмено било уручено на послу и са том чињеницом су упознате надлежне службе ПУ Нови Сад.

Дана 07.10.2020.године копију предметног решења запримио је „начелник“ у ПС Сремски Каловци. О тој чињеници обавештено је Одељење за људске ресурсе ПУ Нови Сад актом број 116-625/20-9 од 07.10.2020.године у коме се наводи да је решење уручено начелнику ПС Сремски Карловци Илији Мијатовићу, из којих разлога, није нам познато. На доставници пише да је уручена копија решења.

Nacelnik dostavnica

Дана 10.10.2020.године копију предметног решења запримио је Александар Думић где му је копију решења уручио полицијски службеник Курјак Бојан о чему је сачинио извештај број 744 од 10.10.2020.године. На доставници се наводи да је Александар Думић запримио копију решења, иако је орган био дужан да странци у поступку уручи оригинално решење другостепеног органа. О чињеници уручњења обавештено је Одељење за људске ресурсе ПУ Нови Сад актом број 116-625/20-13 од 15.10.2020.године у коме се наводи да је Думићу уручено решење (а не копија, како стоји у доставници).

PI SK Ljubisic

Члан 72 Закона о општем управном поступку прописује:

  • Достављање, као вид обавештавања, може бити лично, посредно и јавно.
  • Лично и посредно достављање орган врши преко свог службеног лица или се врши преко поштанског оператора или електронским путем, у складу са законом.
  • Прималац писмена може бити само изузетно позван да преузме писмено, ако то налажу природа или значај писмена.
Dostavnica Dumic

Чланом 75 Закона о општем управном поступку прописано је какда и како се врши лично одостављање писмена. Чланом 76 Закона о општем управном поступку прописано је посредно достављање писмена. Чланом 78 Закона о општем управном поступку прописано је јавно достављање писмена ако ниједан други начин достављања није могућ.

Имајући у вуду да странка у поступку Александар Думић, до дана предаје ове представке, није запримио оригинално решење (јавну исправу) Жалбене комисије Владе број: 116-01-56/2020-01 од 11.05.2020.године. Да му је копија предметног решења уручена тек 10.10.2020.године (након пет месеци) основано подносимо представку против НН лица у ПУ Нови Сад и ПС Сремски Карловци због основане сумње да су својим намарним радом проузроковали штету Александру Думићу на тај начин што му је ускраћено право на правни лек па није могао да поднесе адекватну тужбу Управном суду јер је незадовољан одлуком Жалбене комисије Владе РС.

С тим у вези, захтевамо да се Александру Думићу, преко овог пуномоћника уручи оригинално решење Жалбене комисије Владе  број: 116-01-56/2020-01 од 11.05.2020.године и утврди одговорност за лица која су повредила право запосленог тако што ће надлежни старешина против одговорних покренути дисциплински поступак због сумње да су учинили тешку повреду службене дужности из члана 207 ст. 1 тачка 17 Закона о полицији, због повреде права запослених.

О утврђеним чиењницама у вези ове представке, молимо да обавестите овај синдикат, као и у вези предузетих активности на утврђивању дисциплинске одговорности те када поступак буде покренут да овај синдикат обавестите о тој чињеници како би представник синдиката присуствовао рочишту у својству заинтересованог представника јавности.

Оригинално решење Жалбене комисије Владе  број: 116-01-56/2020-01 од 11.05.2020.године можете послати препорученом поштом по ЗУП на поштанску адресу Синдиката полиције Слога на адресу ул. Дурмиторска 11/23 Београд.

СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ СЛОГА