Пријава против Стефановића због задржавања информација

Nebojsa-Stefanovic09-620x35Београд, 02.03.2016.године – Овлашћено лице у Синдикату полиције Слога, упутило је Прекршајном суду у Београду захтев за покретање прекршајног поступка против одговорног лица у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Небојше Стефановића с обзиром да синдикат није добио затражене информације у законски прописаном року.

 

ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ БЕОГРАД
Устаничка бр. 14
11000 Београд

ПРЕДМЕТ:   Захтев за покретање прекршајног поступка

против Небојше Стефановића, одговорног лица у Министарству унутрашњих послова Републике Србије (за непоступање по захтеву од 18.01.2016.)

Подносилац   захтева:
СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ СЛОГА

Драган Жебељан, овлашћено лице
Дурмиторска 11-15
Београд 11000
Тел. 064/892-25-04

На основу члана 179. став1. и члана 180. Закона о прекршајима, овлашћено лице у СИНДИКАТУ ПОЛИЦИЈЕ СЛОГА подноси

З А Х Т Е В
ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА

П р о т и в :
НЕБОЈШЕ СТЕФАНОВИЋА, рођеног 20.новембра.1976.године, је одговорног лица у Министарству унутрашњих послова Републике Србије а у складу са чланом  23. Закона о државној управи, са радним местом на адреси Министарство унутрашњих послова, Кабинет министра, Булевар Михајла Пупина број 2, Нови Београд.

Молимо вас да остале личне податке затражите службеним путем од Министарства унутрашњих послова или приликом саслушања странке, с обзиром да не располажемо другим личним подацима, нити смо овлашћени да  прикупљамо и обрађујемо личне податаке, сходно Закону о заштити података о личности.

Чињенични опис радње:
У својству председника  Синдиката полиције Слога, Драган Жебељан се на основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја, Захтевом за приступ информација од јавног значаја од 18.01.2016., обратио МУП, Секретаријат, Одељење за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у којима је тражио информације.

 1. Доставити копију Извештаја комисије, упућеног Кабинету министра од стране Комисије за анализу решења за премештаје на радна места у вези са пословима анализе ризика, сходно тачки 5. решења 01 број: 13652/15 од 18.12.2015.године.
 2. Доставити писмени акт из кога се могу видети критеријуми за одабир и распоређивање радника на радна места „послови анализе ризика“.
 3. Доставити писмени акт односно предлог надлежног старешине – руководиоца, којим је Драган Жебељан ЈМБГ: 2501973860050 предложен да буде распоређен на радно место „самостални послови анализе ризика“.
 4. Доставити предмет са припадајућим списима и омотом списа на име Драган Жебељан, који је Комисије за анализу решења за премештаје на радна места у вези са пословима анализе ризика, обрађивала у смислу тачке 2. Решења.
 5. Доставити информацију из које се може видети на којиначин је и да ли је Синдикат полиције Слога обавештен од стране министра или другог надлежног лица о Формирању комисије за анализу решења за премештаје на радна места у вези са пословима анализе ризика.
 6. Доставити информацију из које се може видети да је Синдикат полиције Слога обавештен о томе да има право као и остали синдикати да може од Комисије за анализу решења за премештаје на радна места у вези са пословима анализе ризика, да затражи преиспитивање решења за одређене запослене.
 7. Доставити копију акта 01 број: 13058/15 од 22.12.2015. године.
 8. Доставити описе послова за категорије радних места „послови анализе ризика“

Захтев за приступ информација од јавног значаја предат је на писарници Министарства унутрашњих послова што се доказује пријемним штамбиљем који носи датум 18.01.2016 (документ је у прилогу).

Рок за одговор на упућени Захтев је према члану 16. Закона о приступу информација од јавног значаја је 15 дана односно 40 дана, у зависности од категоризације тражене информације.

Орган јавне власти, Министарство унутрашњих послова кога по овој ствари заступа Небојша Стефановић од тражиоца информације никада није затражио допуну, или није донето Решење о одбацивању или није обавестио тражиоца информације о поседовању информације а ни доставио документ који садржи тражену информацију, односно издао копију тражених документа у којима се налази тражена информација.

Ћутањем администрације, односно одбијањем да у обавести тражиоца о поседовању информације (члан 16. ст. 10.), начињен је прекршен по члану 46. став 1. тачка 8. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја за шта је запрећена новчана казна од 5.000 до 50.000 динара за прекршај одговорног лица у органу јавне власти.

Место извршења прекршаја: Београд, радно место, на адреси Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд.

Време: Временски протек од пријема Захтева који је предат 18.01.2016.године до датума пријема овог Захтева за покретање прекршајног поступка.

Небојша Стефановић је прекршај извршио радњом не чињења, када у својству одговорног лица нанео штету према тражиоцу информација те је пропустио да организациом рада службе за коју је надлежан предузме одређено чињење радње које је прописом предвиђено као прекршај, сходно члану 10. Закона о прекршајима.

Пропис о прекршају кога треба применити:
Небојша Стефановић је осумњичена да је као одговорно лице извршио прекршај из члана 46. став 1. тачка 8. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) којем је прописано:

 • Члан 46. став 1. тачка 8) – «Не поступи по захтеву за приступ информацијама у складу са овим законом, односно достави непотпуне или нетачне информације (члан 16)»;

Закон о приступу информација од јавног значаја

Члан 16

Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа власти од кога је информација тражена.

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року из става 1. овог члана обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе, најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

Ако орган власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, осим у случајевима утврђеним овим законом.

Орган власти ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама органа власти.

Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредио орган од кога је информација тражена.

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Ако удовољи захтеву, орган власти неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

Ако орган власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

С тим у вези

п р е д л а ж е

Да надлежни прекршајни суд покрене прекршајни поступак у складу са својим овлашћењем и Законом о прекршају и да изведе све потребне доказе ради утврђивања правно – релевантних чињеница у вези са спорним случајем.

Предлаже на увид и читање:

 • Захтева за приступ информацијама од јавног значаја који је примљен 18.01.2016.године у Министарству унутрашњих послова који је у прилогу;
 • Да у случају потребе саслуша Драгана Жебељана у својству сведока и оштећеног
 • Небојшу Стефановића одговорно лице у правном лицу, органу управе.

Да након свих изведених доказа осумњиченог Небојшу Стефановића прогласи одговорном и осуди га сходно горе цитираном закону, у својству одговорног лица зато што орган јавне власти није поступио према Захтеву од 18.01.2016.године, и није најкасније у предвиђеном законском року до 15 дана од дана пријема, подносиоцу захтева доставио информације које је Синдикат у свом захтеву потраживао,

– чиме је учинио прекршај из члана 46 ст.1 тачка 8. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја  („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010). За шта је предвиђена новчана казна од 5.000 до 50.000 динара.

Подносилац захтева
Синдикат полиције Слога
Драган Жебељан

1

Оставите одговор