Представка против Милете Јандрића начелника УГП

Београд, 23.01.2023. – Синдикат полиције Слога за рачун наше чланице Данијеле Милановић из Управе граничне полције, поднео је Министру унутрашњих послова Братиславу Гашићу, представку  против Милета Јандрића Начелника ураве граничне полиције у Дирекцији полиције.

Министру унутрашњих послова, Братиславу Гашићу поднели смо представку следеће садржине:

“Имајући у виду да синдикатом, у смислу члана 6 Закона о раду, сматра се самостална, демократска и независна организација запослених у коју се они добровољно удружују ради заступања, представљања, унапређења и заштите својих професионалних, радних, економских, социјалних, културних и других појединачних и колективних интереса, обраћамо вам се овом предстваком која се односи на незаконито поступање Милета Јандрића начелника Управе граничне полиције.

Начелника Управе граничне полиције Миле Јандрић је од 23.08.2021.године па све до дана подношења ове предствке полицијској службеници Данијели Милановић  распоређеној у Управу граничне полције на радном месту Шеф смене у Регионалном центру,  редовно незаконито доносио радне налоге позивајући се на члан 20 став 1 и 2 Закона о државним службеницима.

Овај синдикат сматра да су овакви налози апсолутно незаконити и да су на штету запослене јер нису донети у форми решења и запослена није имала могућност подношења жалбе на такве налоге. Такође, упознати смо и са чињеницом да наша чланица Данијела Милановић није једина којој су доношени такви рани налози, односно да није једина оштећена у УГП.

Овај синдикат обратио се 04.01.2023.године начелнику Сектора за људске ресурсе се захтевом да реагује и спречи даље нарушавање радничких права Данијеле Милановић и других запослених у УГП да би предупредили и спречили да се ово министарство изложи евентуалним материјалним трошковима који могу проистећи из овог и сличних случајева.

Имајући у виду да од Сектора за људске ресурсе нисмо добили никакав писмени одговор, министру УП подносимо представку на рад Милета Јандрића, имајући у виду да МУП нема директора полиције. Од министра захтевамо да се испита случај, утврди колико је Јандрић за последњих годину дана издао радних налога полицијским службеницима и сагласно члану 207 Закона о полиције, став 1 тачка 17 против Јандрића покрене дисциплински поступак због Повреда права запслених.”

Синдикат полиције Слога