Прекршајна: МУП крије податке о учинку премештених аналитичара ризика

Београд, 04.03.2016. – Синдикат полиције Слога поднео је прекршају пријаву против Ј. Васиљевић, Шефа Одељења за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у Секретаријату Министарства унутрашњих послова због непоступања по Захтеву за приступ информацијама од јавног значаја.

Синдикат се Захтевом за приступ информација од јавног значаја од 27.01.2016., обратио МУП, Секретаријату, Одељењу за информације од јавног значаја и заштиту података о личности којим руководи Ј. Васиљевић. Затражене су информације:

  • Доставити акт, упутство, депешу или било које друго писмено надлежног или надлежних из седишта Министарства унутрашњих послова, који је упућен свим организационим јединицама Министарства унутрашњих послова у РС на поступање, као инструкција, наредба или објашњење, како да руководиоци организационих јединица поступају и организују послове – радне обавезе и радна задужења запослених који су премештени на послове анализе ризика од 16.12.2015. године.

  • Доставити информацију о радним учинку запослених, премештених на радна места „послови анализе ризика“ од 16.12.2015. године до дана пријема захтева (број извршених анализа и сачињених извештаја са новог радног места, разврстано по организационим јединицама).

Наравно, већ по обичају одговор нисмо добили нити је Решењем одбијен захтев Синдиката. Због ћутања управе а на основу члана 179. став1. и члана 180. Закона о прекршајима, нисмо имали другог избора већ да несавестан рад надлежних у врух МУП докажемо на суду.

И ако је у складу са са чланом  23. Закона о државној управи, министар Небојша Стефановић одговорно лице у органу државне управе, у овом случају чином распоређивања окривљене Васиљевић на место Шеф Одељења за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, са овлашћењем за вођење управног поступка по захтевима физичких и правних лица за приступ информацијама од јавног значаја у Кабинету министра, Секретаријату или у више организационих јединица Министарства, именована јесте одговорно лице на радном месту на адреси Министарство унутрашњих послова, Секретаријат, Булевар Михајла Пупина број 2, Нови Београд.

  • а на основу члана 30 став 1 Закона о прекршајима.

«Одговорним лицем, у смислу овог закона, сматра се лице коме су у правном лицу поверени одређени послови који се односе на управљање, пословање или процес рада, као и лице које у државном органу, органу територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе врши одређене дужности.»

Подносилац предлога за покретање прекршајног поступка није упознат ко је од извршиоца који су подређени у хијерархиској лествици шефици Ј. Васиљевић, евентуално задужен предметним Захтевом за присту информацијама од јавног значаја од 27.01.2016. год, или је предметом задужена именована Васиљевић, као и да не постоји начин да сазна ко је задужен предметом. Те с тим у вези, прекршајну пријаву може да усмери једино на руководиоца организационе јединице који је у овом случају и овлашћено и одговорно лице, одлуком министра.

Сматрамо да је окривљена Ј. Васиљевић као правник и шеф одељења који се бави предметном материјом, у време извршења прекршаја могла да схвати значај свог дела и да управља својим поступцима и да је прекршај учинила са умишљајем, јер је била свесна свог дела и да је пристала на наступање забрањених последица.

У образложењу захтева за покретање рекршајног поступка, осумњичена Ј. Васиљевић није поступала у складу за законом, те Синдикат сматра да суд треба да је прогласи одговорном и осуди ја сходно закону, у својству одговорног и овлашћеног лица зато што орган јавне власти који заступа није поступио према Захтеву синдиката од 27.01.2016.године, и није најкасније у предвиђеном законском року до 15 дана од дана пријема, подносиоцу захтева доставио информације које је Синдикат у свом захтеву потраживао

  • чиме је учинила прекршај из члана 46 ст.1 тачка 8. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја  („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010). За шта је предвиђена новчана казна од 5.000 до 50.000 динара.

Синдикат полиције Слога
председник
Драган Жебељан

2016-02-27-Uputstvo-svim-OR

Оставите одговор