Намера или немар, угрожавање безбедности на раду

Београд, 18.08.2023. – Чланом 2 Закона о безбедности и здрављу на раду прописано је да се он не примењује при обављању послова из области одбране и полицијских послова и послова заштите и спасавања и других унутрашњих послова у непосредној вези са полицијским пословима. Из овога произилази да се за радна места намештеника у МУП примењују одредбе цитираног закона.

Законом о безбедности и зрдрављу на раду уређују се унапређивање и спровођење мера безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној средини, ради спречавања повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом, општа начела превенције, права посебних група запослених, обавезе послодавца, права и обавезе запослених, информисање, консултовање, сарадња и обука запослених и представника запослених за безбедност и здравље на раду…

Безбедност и здравље на раду подразумева остваривање услова рада у којима се предузимају одређене мере и активности у циљу заштите живота и здравља запослених и других лица који на то имају право.

Интерес друштва, послодавца и сваког појединца је да се оствари највиши ниво безбедности и здравља на раду, да се нежељене последице као што су повреде на раду, професионалне болести и болести у вези са радом сведу на најмању могућу меру, односно да се остваре услови рада у којима би запослени имао осећај задовољства при обављању својих професионалних задатака.

За остваривање оваквог циља неопходан је систематски приступ у превентивном деловању.

Безбедност и заштита здравља на раду једно је од основних права сваког човека, јер једино безбедан рад, здрава и безбедна радна средина омогућавају продуктиван рад и живот. Безбедност и здравље на раду јесте обезбеђивање таквих услова на раду којима се, у највећој могућој мери, смањују повреде на раду, професионална обољења и обољења у вези са радом и који претежно стварају претпоставку за пуно физичко, психичко и социјално благостање запослених.

Уставом Републике Србије (члан 38. став 2. и члан 72. став 1. тачка 4.), утврђено је право запослених на безбедност и здравље на раду. У складу са Уставом донет је Закон о заштити на раду, који је важио од 1991. године до 2005. године, када је ступио на снагу нови Закон о безбедности и здрављу на раду.

Тим законом, између осталог прописује се и

  • обавезу послодавца да донесе акт о процени ризика свих радних места, као и управљање ризиком
  • обавезу формирања Одбора за безбедност и здравље на раду у Предузећу (као тело које има представнике запослених)
  • обавезу послодавца да утврди права, обавезе и одговорности у области безбедности и здравља на раду општим актом, односно колективним уговором (уколико предузеће има до десет запослених, послодавац по Закону може уредити обавезе, права и одговорности уговором о раду)
  • прецизније прописане превентивне мере…

Колико је нама познато Министарство унутрашњих послова још увек није испунило своју законску обавезу у погледу превенције безбедности и здравља на раду за запослене, пре свега државне сужбенике и намештенике.

Један од најновијих примера кршења права запослених у статусу намештеника у МУП а тиче се заштите на раду је чишћење лименог крова на објекту Завода за здравствену заштиту радника МУП у Дурмиторској 11 у Београду који је спроведен 17.08.2023.године где су ангажоване собарице.

Собарице у самачком Хотелу “Дурмиторска” у Београду у статусу намештеника, добиле су наредбу да се попну на лимени кров Завода за здравствену заштиту радника МУП са задатком да га очисте од смећа и мртвих голубова.

Плашећи се за своју егзистенцију колегинице нису одбиле задатак већ су вредно очистиле кров који чак није МУП-ов.

Нејано је чија је идеја, или ко је донео наредбу о ангажовању собарица из санског хотела на чишћењу крова и кишних канала на туђем објекту, али оно што јесте евидентно и застрашујуће је то да су собарице запослене у МУП чистиле кров Завода за здравствену заштиту иако им то није у опису посла, нити су су адекватно обучене и опремљене за такав рад. Шта више једна колегиница је на крову радила у приватним папучама са високом потпетицом. Зашто?

Вероватно зато што јој послодавац није обезбедио прописану униформу и обућу за свакодневни редован рад.

Уместо да интерес послодавца буде остваривање највишег нивоа безбедности и здравља на раду, неко надлежан из Одељења за организовање смештаја је очигледно решио да раднике непотребно изложи ризику од повреда при чишћењу туђег крова.

Упитно је, да ли је то нова начелница Лидија Петровић решила да покаже сво своје умеће у руковођењу и одржавању туђег крова или је пак неко други желео да покаже новој начелници као брине о хигјени туђег суседног објекта у овом тренутку нам није познато.

Оно што јесте је да је интерес овог синдиката искључиво заштита права радника од могућих последице као што су повреде на раду, професионалне болести и болести у вези са радом, које се морају свести на најмању могућу меру.

Имајући у виду евидентирани и забележени догађај који је могао да створи нежељене последице по безбедност и здравље на раду наших колегиница и чланова синдиката, обратићемо се Министру унутрашњих послова за захтевом да утврди одговорност надлежних руководиоца у Одељењу за организовање смештаја, Управе за опште послове Сектора за логистику због нарушавања права запослених и излагање непотребном ризику по безбедност и здравље на раду.

Јавности остављамо на увид фотографију са акције чишћења крова и фотографије објекта и крова који је био предмет чишћења. Видео запис овом приликом нећемо објавити због заштите приватности наших колегиница и могућих непријатности.

This slideshow requires JavaScript.

Ваш Синдикат полиције Слога