Управни инспекторат: Нема основа за вршење инспекцијског надзора

2016-02-12 Upravni inspektoratБеоград 06.03.2016 – Синдикат полиције Слога (СПС) затражио је 25.12.2015. године од Управног инспектората вршење инспекцијског надзора над Министарством унутрашњих послова а у вези установљавања радних места „анализе ризика“. Актом од 09.02.2016. године, Управни инспектор Марина Дражић информисала је СПС да је извршила посредни инспекцијски надзор у оквиру кога је прибавила извештај МУП те је на основу тог извештаја донела закључак да нема основа за даље поступање према МУП, односно да је МУП поступао у складу са прописима приликом установљавања радних места „анализа ризика“.

Управни инспектор Марина Дражић се у свом одговору СПС позвала на Извештај министра унутрашњих послова број 01-476/16-2 од 29. јануара 2016. године те је само на основу тога утврдила да је Министартво унутрашњих послова у законом прописаном поступку извршило измену и допуну Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места. На Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, односно измене и допуне Правилника прибављена је сагласност Владе.

Оно што је занимљиво је свако и чињеница да испекторка Дражић није имала увид у документ – сагласност Владе као ни увид у ситематизацију МУП, што је потврђено СПСу  1. марта 2016. године.

Инспекторка је свој посао обавила увидом у допис министра који је узела за релевантан и тачан док је све оно на шта је указао овај синдикат према инспекторки неосновано за даљу контролу.

У наставку прочитајте шта је министар одговорио Управној инспекторки на наводе овог синдиката:

Република Србија
Министарство унутрашњих послова

Кабинет министра

Поводом Вашег акта под горњим бројем којим сте се обратили Министарству унутрашњих послова, поводом Синдиката полиције слога од 24.12.2015. године, у вези ванредног вршења инспекцијскох надзора, обавештавамо Вас о следећем:

Дана 01. децембра 2015. године у Министарству унутрашњих послова, донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места пов. 01 број. 6734/15-34, којим је дошло до организационих промена у Министарству, тако што су поједина радна места укинута, док је на појединим радним местима смањен број извршилаца. Уједно, истим Правилником, за број радних места која су укинута, односно на којима је дошло до смањења броја извршилаца, установљена су у зависности од степена образовања радна месга „анализе ризика“.

Наиме, како Законом о полицији („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 63/2009-одлука УС, 92/2011 и 64/2015) није регулисано поступање у случају измене Правилника, то је сходно члану 169. овог закона, примењен члан 133. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14), а којима је прописано да се ако Правилник буде тако измењен да нека радна места буду укинута или број државних службеника смањен, прекобројни државни службеници премештају на друга одговарајућа радна места, а предност имају они са бољим оценама у последње три године.

У конкретном случају, критеријум који се односи на премештај државних службеника са болљим оценама се није могао применити, из разлога што услед наведених измена Правилника није дошло до прекобројних државних службеника, јер је сваки запослени (због установљавања радних места „анализе ризика“), након доношења истог премештен на друго одговајуће радно место (ово подразумева исто звање, статус, степен образовања, коефицијент плате итд.). Критеријум боље оцене се примењује искључиво у ситуацији када одређени број запослених — прекобројни запослени не може да се премести на одговарајућа радна места, јер упражњених/слободних радних места нема, па самим тим ови запослени остају нераспоређени, а њихов статус се утврђује у складу са законом.

С озбиром да је Министарсгво унутрашњих послова, решења доносило на основу члана 133. став 1. Закона о државним службеницима, то је и у поуци о правном средству примењена одредба члана 133. став 5. истог Закона, а којим је прописано да жалба не одлаже извршење решења. Свако другачије поступање Министарства довело би до кршења одредби Закона о државним службеницима. Према томе, а имајући у виду цитиране одредбе, неосновани су наводи синдиката да жалба не одлаже извршење решења.

Неосновано је и навођење чана 92. и 96. Закона о државним службеницима и довођење истих у везу са предметним премештајима, јер је основ за премештај на који се позивају подносиоци захтева за вршење инспекцијског надзора, члан 133. став 1. наведеног Закона.

Даље, у поступцима распоређивања и премештаја запослених на одговарајућа радна места, према Закону о државним службеницима, није изричито прописано да је потребно спроводити посебан испитни поступак који би сходно Закону о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, 33/97, 31/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10) подразумевао одржавање усмене рапсраве, учешће странке у поступку, вођење записника, извођење доказа…

Овлашћени руководилац има право да доноси решења о премештају запослених у складу са потребама организације рада и то на свако радно место које одговара степену образовања и врсти стручне спреме, знањима и способностима запосленог, односно лица која се премешта. Имајући у виду да су услови радног места на које се запослени премешта и радног места на које је претходно био распоређен исти и као такви прописани Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова, самим премештајем запослених на радна места „анализе ризика“ није повређен закон на њихову штету.

Примена члана 148а и 1486 Закона о полицији односи се на привремени и трајни премештај и не може се применити у случају доношења новог Правилника или измена и допуна постојећег.

Премештај запослених у Министарству унутрашњих послова на радна места „анализе ризика“ извршен је према предлозиима њихових руководилаца, што би требало да подразумева претходну процену руководилаца, а која се односи на органзациону промену сваке појединачне организационе јединице.

Приликом доношења Правилника о изменана и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова уз акт ка Влади достављен је и сажет опис посла за радно место „анализе ризика“. Овај опис посла биће разрађен у некој каснијој фази, имајући у виду да је на нивоу Министарства унутрашњих послова за израду описа послова решењем министра оформљена Радна група.

Даље, Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарсгву унутрашњих послова, све измене и допуне истог, као и акт Министарства унутрашњих послова ка Влади уз доставу образложења о правном основу носе ознаку „поверљиво“. С обзиром на ознаку поверљивости, са наведеним актима је потребно поступти исључиво у складу са одредбама Закона о тајности података („Службени гласник РС“, број 104/2009), односно исти нису могли бити доступни запосленима.

Законитост решења о премештају испитује се у управном поступку, где одлуку доноси Жалбена комисија Владе, а чија је надлежност у овоју материји регулисана чланом 142. Закона о државним службеницима. О законитости одлука Жалбене комисије Владе одлучује Управни суд у случају покретања управног спора.

МИНИСТАР УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
др Небојша Стефановић

По свему изнетом описи послова „анализа ризика“ су достављени Влади, док у свом одговору овлашћено лице у МУП Јасмина Васиљевић наводи да не поседује опис послова. Ко овде не говори истину закључите сами!

opis-poslova

Комплетан предмет Управнног инспектората и захтева СПС можете преузети ОВДЕ.

Синдикат полиције Слога
председник
Драган Жебељан

Оставите одговор