Зашто министар и даље мудро ћути?

2016-05-04 Uputstvo i ucinak analize rizika_Page_2Београд, 08.04.2016. – Запослени премештени на фантомска радна места „анализа ризика“ у Министарству унутрашеих послова ушли су у четврти месец а да још увек нису обавештени од стране послодавца о својим радним обавезама и задужењима новог радног места.

Основано сумњајући да је Министарство унутрашњих послова злоупотребом закона формирало радна места „анализа ризика“ с циљем да се отараси неподобних и непослушних радника, уместо да та радна места формира ради унапређења рада и стварних и реалних потреба за таквим пословима, Синдикат се још 27.01.2016. године обратио Министарству тражећи следеће информације:

  • Доставити акт, упутство, депешу или било које друго писмено надлежног или надлежних из седишта Министарства унутрашњих послова, који је упућен свим организационим јединицама Министарства унутрашњих послова у РС на поступање, као инструкција, наредба или објашњење, како да руководиоци организационих јединица поступају и организују послове – радне обавезе и радна задужења запослених који су премештени на послове анализе ризика од 16.12.2015. године.

  • Доставити информацију о радним учинку запослених, премештених на радна места „послови анализе ризика“ од 16.12.2015. године до дана пријема захтева (број извршених анализа и сачињених извештаја са новог радног места, разврстано по организационим јединицама).

Тек после три месеца Министарство унутрашњих послова потврдило је сумње синдиката да су фантомска радна места измишљена не да би на њима запослени обављали нове послове, већ да би се искористила за отпуштање великог броја запослених.

У одговору Министарства унутрашњих послова 02/5 број 90/16-3 од 05.04.2016. године стоји:

У Вези са Вашим захтевом за приступ информацијама од јавног значаја, упућеним Министарству унутрашњих послова Републике Србије дана 27.01.2016. године, којим сте тражили акт, упутство, депешу или било које друго писмено надлежних из седишта Министарства унутрашњих послова, који је упућен свим организационим јединицама Министарства на поступање, као инструкција наредба или објашњење, како да руководиоци организационих јединица поступају и организују послове – радне обавезе и радна задужења запослених који су премештени на послове анализе ризика од 16.12.2015. године и информацију о радном учинку запослених, премештених на радна места „послови анализе ризика“ од дана 16.12.2016. године до дана пријема захтева, – обавештавамо Вас да Министарство унутрашњих послова не располаже документом који садржи тражену информацију.

Признањем да надлежна и одговорна лица нису припремила упутства о организовању рада премештених на радна места анализа ризика нити да постоји било каква информација о радном учинку премештених на пословима анализе ризика јасно је да за тим радним местима не постоји реална потреба нити оправдање за успостављањем новог процеса рада.

Према изнетим информацијама, нетачан је извештај министра Небојше Стефановића у документу 01-476/16-2 од 29.01.2016. године који је упућен Управном инспекторату у коме се наводи:

„Овлашћени руководилац има право да доноси решења о премештају запослених у складу са потребама организације рада и то на свако радно место које одговара степену образовања и врсти стручне спреме, знањима и способностима запосленог, односно лица која се премешта. Имајући у виду да су услови радног места на које се запослени премешта и радног места на које је претходно био распоређен исти и као такви прописани Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова, самим премештајем запослених на радна места „анализе ризика“ није повређен закон на њихову штету.“

У овом случају јасно је да штета по запослене постоји! Самим тим јер нико од  запослених распоређених на радна места „анализа ризика“ није добио радна задужења у складу са новим решењем (уговором о раду), и да је такво понашање заправо „мобинг празног стола“ и представља злостављње на раду и дискриминацију у односу на друге запослене.

Поред дискриминације и злостављања на раду запослени премештени на послове „анализе ризика“ нису у могућности да испоштују члан 15. Закона о раду који прописује:

2) Обавезе запослених

Члан 15

Запослени је дужан:

1) да савесно и одговорно обавља послове на којима ради;

2) да поштује организацију рада и пословања код послодавца, као и услове и правила послодавца у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из радног односа;

3) да обавести послодавца о битним околностима које утичу или би могле да утичу на обављање послова утврђених уговором о раду;

4) да обавести послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности за живот и здравље и настанак материјалне штете.

Док је послодавац у обавези да према члану 16. Закона о раду обезбеди следеће:

3) Обавезе послодавца

Члан 16

Послодавац је дужан да:

1) запосленом за обављени рад исплати зараду, у складу са законом, општим актом и уговором о раду;

2) запосленом обезбеди услове рада и организује рад ради безбедности и заштите живота и здравља на раду, у складу са законом и другим прописима;

3) запосленом пружи обавештење о условима рада, организацији рада, правилима из члана 15. тачка 2) овог закона и правима и обавезама које произлазе из прописа о раду и прописа о безбедности и заштити живота и здравља на раду;

4) запосленом обезбеди обављање послова утврђених уговором о раду;

5) затражи мишљење синдиката у случајевима утврђеним законом, а код послодавца код кога није образован синдикат од представника кога одреде запослени.

Дакле, према свему изнетом, послодавац је у овом случају апсолутно прекршио члан 16. Закона о раду те је нанео штету запосленима . Наштала штета је нематеријална и односи се на претрпљени страх и душевни бол свих оних који од децембра 2015. године немају миран сан што може представљати основ за тужбу против Републике Србије.

Синдикат полиције Слога јавно позива министра унутрашњих послова Небојшу Стефановића да пре него што напусти место министра, учини напор и идентификује одговорна лица за поменути случај и покрене одговарајући дисциплински или кривични поступак против одговорних. У противном, сматраћемо да је министар лично одговоран као што и јесте законски одговорно лице у државном органу.

Синдикат полиције Слога
председник
Драган Жебељан

 

 

One Response to Зашто министар и даље мудро ћути?

  1. Fan od ministra Nodija каже:

    Kako će, između ostalog, da identifikuje samog sebe? Nikako. Valjda će doći dan kada će neko imati volju i želju da „analizira“ kako i zašto su nastale sve ove analize rizika i ko je i za čiji interes uništio policiju.

Оставите одговор