ПУ за град Београд не поседује евиденције о ПЈМ и ПЈП?

Београд, 20.11.2018. – Полицијска управа за град Београд не поседује евиденције о припадности и ангажовању запослених у Посебној јединици милиције (ПЈМ) и Посебној јединици полиције (ПЈП) потврдио је Милан Станић Помоћник начелника у ПУ за град Београд.

Начелник Управе полиције у ПУ за град Београд господин Владан Радосављевић актом од 08.11.2018.године тврди да Управа полиције да не располаже подацима који се односе на ангажовање полицијских службеника у ПЈМ и ПЈП.

Претходно, Синдикат полиције Слога је у име својих чланова, сагласно члану 29 и 30 Закона о општем управном поступку затражио од Полицијске управа за град Београд издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција. Затражена су уверења о радном стажу, припадности посебних јединица и престанку ангажовања у посебним јединицама полиције (милиције).

Уверење је захтевано како би полицијски службеници доказали испуњеност општих услова престанак радног одоса са правом на старосну пензију пре испуњења општих услова у складу са чланом 173-а став 3 Закона о полицији.

Члан 173а*

Изузетно од прописа о пензијском и инвалидском осигурању, по потреби службе, полицијском службенику који ради или је радио на специфичним, односно оперативним пословима и којима даљи рад на тим пословима или у тим организационим целинама није више могућ услед посебних услова рада или услова радног места, а који наврши 45 година живота и 15 година ефективно проведених на пословима, односно радним местима у Министарству на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, уз захтев, може престати радни однос са правом на старосну пензију, пре испуњења општих услова за стицање старосне пензије.

Министар одлуком утврђује организационе целине у којима се обављају или су се обављали послови из става 1. овог члана.

Решење о престанку радног односа по основу става 1. овог члана доноси министар уз претходно прибављену сагласност министра надлежног за послове пензијског и инвалидског осигурања.

Полицијском службенику из става 1. овог члана износ пензије утврђује се у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању.

Полицијском службенику из става 1. овог члана коме престане радни однос по овом основу припада отпремнина у висини утврђеној у члану 175. овог закона.

Одлуком министра прописано је да се ангажовање у Посебној јединици милиције и Посебној јединици полиције на обављање специфичних, односно оперативних послова сматра обавањем послова у организационим целинама у смислу члана 173а Закона о полицији.

О теми пензинисања по члану 173а писали смо у овом чланку: Пензионисање по члану 173а и Одлука министра

Дакле, основано се поставља питање, уколико Полицијска управа за град Београд не поседује евиденције, на који начин ће запослени моћи, и да ли ће моћи да остваре своја права по цитираним прописима.

За колеге који су били припадници Полицијске бригаде у Београду истичемо да је ова јединица до формирања Интервентих јединица полиције (ИЈП) била Посебна јединица милиције а потом и Посебна јединица полиције и то сталног карактера, односно сталног састава те стим у вези испуњени су услови прописани чланом 173 став 3 Закона о полицији.

То практично значи да свима онима који су били распоређени у Полицијској бригади за време постојања ПЈМ и ПЈП припада право прописано чланом 173а. Довољно је да од ПЈП Полицијске бригаде у Београду затраже издавање потврде или уверења која изгледа овако:

За све друге запослене из подручних полицијских урпава који су били припадници ПЈМ и ПЈП предстоји тежи пут у остваривању својих права уколико полицијске управе не поседују евиденцију.

Пре свега полицијски службеници који желе да им се изда одговарајуће уверење-потврда потребно је да се обрате садашњим ПУ (бивши СУП) у којој су били ангажовани у време припадности ПЈМ и ПЈП.

У захтеву треба навести:

Потребно је да сагласно члану 29 и 30 Закона о општем управном поступку, насловљени орган на захтев странке у поступку изда уверње о чињеницама о којима се води службена евиденција о стажу полицијског службеника ************ у Посебној јединици полиције односно милиције:

  • Од ког датума је полицијски службеник ******************** засновао радни однос у Министарству унутрашњих послова;
  • Од ког датума је полицијски службеник ******************** био припадник Посебне јединице полиције и милиције;
  • Ког датума је престало ангажовање, односно припадност у Посебној јединици полиције – милиције;

С тим увези потребно је да у законском року од 8 дана, од дана пријема овог захтева, доставите тражено уверење-потврду о чињеницама које се налазе у службеним евиденцијама МУП.

За чланове овог синдиката који су доставили овлашћење о заступању, овај Синдикат ће прибавити потврде-уверења те уколико ПУ не поседују евиденције, поступке наставити даље пред надлежним органима.

Такође, обратићемо се Управи полиције у седишту Министарства са захтевом да нам одговоре да ли подручне полицијске управе поседују евиденције, односно ко је задужен за вођење евиденција о припадности полицијских службеника у ПЈМ и ПЈП. Сличним захтевом обратићемо се и Управи за људске ресурсе.

Ваш Синдикат полиције Слога

Оставите одговор