Дисциплинско веће усвојило приговор за “Нарушавање угледа МУП”

Београд, 02.04.2022. – Дисциплинска комисија Министарства унутрашњих послова усвојила је приговор нашег члана Милоја Алексића у дисциплинском поступку који је водио дисциплински старешина Управе граничне полиције. На име тошкова поступка МУП је дужан да странци у поступку исплати новчани износ од 33.000,00 рсд.

 

Дисциплинска комисија усвојила је приговор полицијског службеника Алексић Милоја распоређеног у Управи граничне полиције док је побијено првостепено решење дисциплинског старешине поништено а предмет је враћен на поновни поступак.

Алексић је осумњичен да је ван дужности у саобраћајном прекршају наводно учинио дело из чл.207 ст.1 тачка 7 Закона о полицији “понашање које штети угледу МУП”.

Уводом у побијено решење дисциплинска комисија је нашла да дисциплински старешина није поступао законито у складу са одредбама члана 141 став 4 Закона о општем управном поступку.

Дисциплинска комисија је прихватила чињеницу да полицијски службеник Алексић није био на службеној дужности, нити се његово понашање конкретном приликом уопште може повезати са тим да је он запослен у МУП, као и да ни једним гестом није злоупотребио чињеницу да је радник МУП, нити је својим укупним понашањем на било који начин  угрозио достојанство, репутацију, углед и интегритет државног органа у коме је запослен, па је у поновљеном поступку дисциплински старешина у обавези да на адекватан начин образложи на који начин је запослени наштетио угледу МУП и да ли је испуњен елемент јавности у смислу присуства трећих лица.

II Disciplinsko resenje Miloje Aleksic

Дисциплинско веће својом одлуком показало је висок степен професионализма и стручности за разлику од надређених руководиоца који су покренули и водили поступак где је очито да не познају прописе и поступају незаконито а што за последицу има стварање трошкова по буџет МУП који ће на име трошкова странци у поступоку исплатити 33.000,00 рсд.

Сличан поступак покренут је и против запосленог у Сектору за ванредне ситуације где је осумњичен полицијски службеник у статусу ПД који је ван дужности начинио саобраћајни прекршај па се терети за тешку повреду “понашање које штети угледу МУП” а где је пуномоћник Синдикат полиције Слога .

Евидентно је да запослени у МУП бивају дупло кажњавани, за саобраћајне прекршаје и у дисциплинским поступцима,  па је савет свим запсоленима у МУП да приликом поступања и узимања личних података, изоставе давање података о занимању и месту рада.

ПРЕПОРУКА:

Да себе не би изложили евентуалном дисциплинском поступку, на свако питање поступајућих полицијских службеника које се односи на занимање, место рада, националност, пол, сексуално опредељење и сл. грађанини нису дужани да се изјашњавају.

Довољно рећи, културно без тензија и сукуба: “нисам дужан и не желим да се изјасним на постављено питање”.  За питање у вези занимања, довољно је рећи “радник”. 

Ваш синдикат полиције Слога