Синдикати не подржавају нови Предлог кодекса полицијске етике

Београд 04.07.2023. – Секретаријат Министарства унутрашњих послова 30.јуна 2023.године доставио је одређеним синдикатима у МУП Предлог кодекса полицијске етике са Образложењем, као и Водич за примену Кодекса полицијске етике на мишљење. Рок за доставу мишљења био је до 7. јула 2023. године. Од Синдиката полиције Слога није тражено мишљење у вези предлога кодекса, нити смо радни материјал добили од Секретаријата попут других синдиката.

Имају у виду да нисмо упознати са намером МУП да мења Кодекс полицијске етике, да предлог  Кодекса нисмо још увек изучили, објављујемо га јавно на суд чланству, запосленима и стручној јавности.

Кодекс полици_ске етике - финална верзи_а.docx

Оно што изазива пажњу је нескривена намера послодавца да прошири дисциплинску одговорност за полицијске службенике који прекрше било коју наметнуту норму прописану Кодексом.  Дакле, поступање супротно одредбама Кодекса представљало би понашање које нарушава углед Министарства и полицијске професије за шта је предвиђена мера чак и престанка радног односа.

У образложењу Секретаријат МУП наводи:

  • ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Кодекса полицијске етике садржан је у члану 45. став 3. Закона о полицији („Службени гласник РС, бр. 6/16, 24/18 и 87/18), који прописује да Кодекс полицијске етике прописује Влада, у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.

  • РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ

У Евалуционом Извештају, који је усвојила Група држава за борбу против корупције – ГРЕКО, садржана је препорука да се Кодекс полицијске етике ажурира у смислу ближег покривања свих релевантних питања интегритета (као што су сукоб интереса, поклони, контакти са трећим лицима, активности ван службе, поверљиве информације), да се допуни смерницама за поступање, где би била илустрована сва питања и области ризика са конкретним примерима, и да све то буде спроводиво у случају кршења, као и да Кодекс мора бити познат и доступан јавности.

Министарство унутрашњих послова је извршило анализу одредби Кодекса полицијске етике („Службени гласник РС”, број 17/17) и у складу са резултатима анализе, као и препорукама Групе држава за борбу против корупције – ГРЕКО припремила одговарајући текст Предлога кодекса полицијске етике.

  • ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

У члану 1. Предлога кодекса полицијске етике дефинисане су опште одредбе.

У члану 2. дефинисано је да сви изрази у овом кодексу имају једнако родно значење, без обзира да ли се користи у мушком или женском роду и односе се подједнако на мушки и на женски род.

У члану 3. прописана је садржина Кодекса.

У члану 4. прописано је да поступањем сагласно Кодексу, полицијски службеници изражавају вољу, спремност и доследност да поступају на законит, професионалан, праведен и хуман начин, као и за време тако и ван дужности. 

У члану 5. прописани су стандарди полицијског поступања.

У члану 6. дефинисано је поштовање појединаца и превентивно деловање.

У члану 7. дефинисано је да приликом поступања полицијски службеници поштују право на једнаку законску заштиту и осигуравају његово остваривање, борећи се против сваког облика дискриминације, била она непосредна или посредна, односно против дискриминалције по било ком основу.

У чл. 8-12. дефинисана је заштита интегритета полицијских службеника, као и да интегритет полицијског службеника подразумева усаглашеност његових поступака и дела са системом вредности установљеним у Кодексу.

У члану 13. дефинисане су активности ван службе, односно додатни рад, контакти са трећим лицима и понашање на друштвеним мрежама.

У члану 14. прописано је да омогућавањем увида јавности у законит, професионалан, праведан и хуман рад и прихватањем јавности као облика контроле над њим, полицијски службеници доприносе остваривању, изграђивању и учвршћивању угледа Министарства.

  У члану 15. дефинисан је професионализам и независност, односно да приликом вршења својих дужности, полицијски службеници поступају професионално, одговорно и непристрасно у спровођењу закона.

У члану 16. прописно је да су међусобни односи полицијских службеника засновани на поверењу, поштовању, искрености, узајамној помоћи, толеранцији, солидарности и колегијалности, као и да руководиоци полицијских службеника, својим законитим, професионалним и етичким понашањем и поступањем, дају подршку и пружају узоран пример полицијским службеницима и унапређују и надограђују њихове међусобне односе.

У члану 17. прописано је да поступање супротно одредбама Кодекса представља понашање које нарушава углед Министарства и полицијске професије.

У члану 18. дефинисано је оспособљавање и усавршавање за примену Кодекса.

У члану 19. предвиђено је да Водич за примену Кодекса доноси министар унутрашњих послова.

У чл. 20-24. предвиђају да се за старање о примени Кодекса одлуком министра образује Комисија за полицијску етику, састав и задаци Комисије, као и поверљиво саветовање.

У члану 25. предвиђено је да даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Кодекс полицијске етике („Службени гласник РС”, број 17/17).

У члану 26. прописано је да овај кодекс ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

  • ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

За спровођење ове уредбе није потребно обезбедити средства из буџета Републике Србије.”

Vodic za primenu Kodeksa policijske etike verzija - финална верзи_а Радне групе.docx

Репрезентативни Независни синдикат полиције заузео је поприлично оштар став и обавестио послодавца да није сагласан са Предлогом кодекса полицијске етике.

У контакту са другим синдикатима сазнајемо да такође нису сагласни са предлогом.

Ваш синдикат полиције Слога