Контрадикторна инструктивна акта у Сектору за ванредне ситуације

Београд, 25.01.2024. – Трагом вести да је в.д. Помоћник министра – Начелник сектора за ванредне ситуације донео нова инструктивна акта која се односе на рад Одељења за заштиту од експлозивних остатака рата и чланове Специјалистичког тима за заштиту од неексплодираних убојних средстава, овај синдикат је затражио доставу истих.

Информација од јавног значаја

О теми писали смо у чланку: Инструктивна акта под кључ – Строго поверљива на радни сто

Одговор СВС

У одговору, овлашћено лице у СВС Аземина Јашаревић наводи:

У вези са питањем: „Која подзаконска акта су донета од 2020. до 2024. године која се односе на рад специјалистичких тимова за НУС и рад некадашњег Одељења за НУС садашњег Одељења за заштиту од експлозивних остатака рата”, обавештавамо Вас да су у том периоду донета следећа акта:

Упутство о начину образовања, формирања и организације специјалистичких тимова 01 број: 3142/21 од 29. марта 2021. године. Садржај акта се односи на начин образовања, формирања и организације рада Специјалистичких тимова у Сектору за ванредне ситуације;

Синдикат полиције Слога није у поседу Упутства о начину образовања, формирања и организације специјалистичких тимова, када га будемо прибавили објавићемо га на увид запосленима.

Инструкција за регулисање задужења, места чувања, обезбеђења, изузимања, враћања, раздужења и контроле минско-експлозивних средстава, коју Вам је Сектор за ванредне ситуације доставио актом 07 број : 93/24-1 од 29. јануара 2024. године.

2023-11-16 Instrukcija za zaduzenje MES

Оно што је занимљиво, овлашћено лице не наводи и чињеницу о постојању Инструкције о поступању са минско експлозивним средствима која се такође користи и на правнј снази је и даље!

Контрадикторност

Занимљиво је да новодонетом Инструкцијом за регулисање задужења, места чувања, обезбеђења, изузимања, враћања, раздужења и контроле минско-експлозивних средстава није прописано да даном стуапања на снагу престаје да важи претходна Инструкција о поступању са минско експлозивним средствима.

У конкретном случају и даље у употреби имамо две важеће инструкција које се оносе на исту тему али су контрадикторне једна другој, у неким деловима сматрамо да су чак и незаконите!

Синикад полиције Слога и колеге које се баве пословима заштите од експлозивних остатака рата имају основане примедбе на оба упутства и доставиће га Помоћнику министра – Начелнику сектора за ванредне ситуације када будемо добили још неке информације које се однсе на упутство.

Нејасноће код промене подзаконских аката

Код потребе промене подзаконских аката постоје различити разлози због којих се упутства за рад могу мењати или доносити нова а то су:

 • Промене технологије: Како технологија напредује, могу се појавити нове технике и алати који захтевају ажурирање упутстава како би били релевантни и ефикасни.
 • Промене прописа: Промене у законима, стандардима или прописима могу захтевати измене у упутствима како би се осигурало да организација или појединци поштују нове регулативе.
 • Исправке грешака: Упутства се могу мењати ради исправљања грешака или неспоразума који су се појавили у претходним верзијама.
 • Оптимизација процеса: Кроз искуство и повратне информације корисника, упутства се могу побољшавати ради оптимизације процеса и побољшања ефикасности.
 • Прилагођавање новим ситуацијама: Промене у окружењу, тржишту или пословној стратегији могу захтевати прилагођавање упутстава како би се носили с новим ситуацијама или захтевима.

Дакле, промене и нова упутства су често неопходни како би се осигурало да процеси и праксе остану релевантни, ефикасни и усклађени са актуелним потребама и захтевима.

Нејасноће

 • Ко су лица пишу подзаконска акта а притом не познају прописе, организацију рада МУП, термине и сл.;
 • Зашто се у писању подзаконских аката не укључују правници или стручна лица?
 • Како Помоћник министра – Начелник сектора за ванредне ситуације олако и без интересовања потписује све оно што му се понуди и достави на потпис?
 • Зашто пре доношења новог инструктивног акта, или измене постојећег не постоји образложење зашто се стари мења, допуњује или доноси нови?
 • Да ли су правници у Секретеријату извршили преглед оваквих упутстава и да ли су имали примедбе?
 • Зашто се запоселни не обавештавају након доношења инструктивних аката, односно зашто се оваква акта крију од запослених?

Препоруке

Када се мења или доноси нови инструктивни акт у државном органу – оргаизационој јединици процедура обично укључује неколико кључних корака како би се осигурала транспарентност, законитост и ефикасност процеса. Ови кораци могу варирати у складу са специфичним прописима и интерним правилима државног органа, али уоптено укључују:

 1. Анализу потреба: Идентификација разлога за промену или доношење новог инструктивног акта. Ово може укључивати потребу за ажурирањем постојећих процедура, усклађивањем са новим законима или променама у унутрашњој организацији.
 2. Припрема нацрта акта: На основу идентификоване потребе, припремају се нацрти новог акта или измене постојећег. Овај нацрт треба да буде у складу са важећим законима и прописима, као и са политикама и циљевима државног органа.
 3. Интерни преглед и консултације: Нацрт акта треба да прође интерни преглед и консултације унутар државног органа или организационе јединице. Ово може укључивати укључивање релевантних сектора, правних служби и других стручних тимова како би се осигурала потпуна сагласност са законским и административним захтевима.
 4. Јавна расправа или консултације: У неким случајевима, посебно када су промене значајне или могу имати широк утицај, може се одржати јавна расправа или консултације са заинтересованим странама како би се прикупили ставови и коментари.
 5. Финализација акта: На основу повратних информација и интерних прегледа, финализира се текст инструктивног акта.
 6. Одобравање и усвајање: Акта треба да буде одобрена од стране надлежних органа или особа унутар државног органа. Након тога, таква аката се могу усвојити као службени документ.
 7. Објављивање и примена: Објављују се аката на одговарајућем месту, као што је огласна табла, интерна мрежа или веб страница државног органа. Треба водити рачуна да сви запосленици буду обавештени о новом подзаконском акту и примењују га у пракси.
 8. Евалуација и ажурирање: Периодична евалуација примене инструктивног акта како би се идентификовали евентуални проблеми или потреба за ажурирањем. Ова процедура може укључивати прилагођавање акта у складу са променама у процедурама, законодавству, унутар државног органа.

Правилно спровођење процедура помаже осигурању да промене или нови инструктивни акти у државном органу буду усклађени са законима, транспарентни и ефикасни у пракси.

Ако подзаконска ката нису јавна, ефикасна и примењива у пракси, њихово постојање је неосновано и ствара непотребне проблеме у раду.

Ваш Синдикат полиције Слога