Заштитник грађана утврдио право синдиката на систематизацију

Београд, 11.07.2022. – Заштитник грађана је утврдио пропусте у раду Министарства унутрашњих послова које су усмерене на избегавање извршења обавезе као и избегавања одговорности због непоступања у случају када је овом синдикату требало да доставе Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова (који између осталог садржи описе радних места свих запослених у МУП) који је 2019. године проглашен информацијом од јавног значаја.

У својој препоруци Запштитниг грађана је навео следеће:

Синдикат полиције Слога поднео је маја 2022.године  представку Заштитнику грађана у којој је наведено:

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова означен је ознаком тајности “интерно” сагласно одлуци МУП број 021-64/18-2 од 13.06.2018.године.

На захтев овог синдиката Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности донео је дана 31.10.2018.године решење број: 071-01-2748/2018-03 којим се Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП Инт. 01 број: 4685/18-13 проглашава информацијом од јавног значаја.

Републичко јавно тужилаштво дана 20.12.2021.године пред Управним судом покренуло је тужбу ради поништаја решења Повереника 071-01-2748/2018-03 од 31.10.2018.године, са предлогом за одлагање извршења цитираног решења.

Управни суд у Београду донео је решење 20 У 22706/18 од 24.12.2018.године којим одбоја захтев Републичког јавног тужиоца за одлагање извршења Повереника 071-01-2748/2018-03 од 31.10.2018.године.

Дана 11.09.2019.године Повереник је донео решење о извршењу 071-04-3869/2018-03 којим се дозвољава извршење Повереника број: 071-01-2748/2018-03 од 31.10.2018.године па је тражани документ морао бити достављен овом синдикату а МУП је био дужан да изврши опозив тајкности у законском року доставее Правилника, што није учинио.

Синдикат је дана 01.10.2019.године од МУП тражио да изврши опозив тајности и достави нам тражени Правилник.  Дана 07.10.2019.године надлежно лице у МУП доставило је одговор у којем наводи да без обзира на горе наведена решења Повереника, Правилник неће доставити овом Синдикату нити ће извршити опозив тајности јер је Републичко тужилаштво покренуло управни спор против решења повереника и да ће МУП чекати на пресуду. Напомињемо, да је тада већ постојало извршно решрење Повереника па судски спор није ометао извршење тако да је одлука МУП да не достави систематизацију и изврши опозив била незаконита.

Дана 02.07.2021.године Уоравни суд у Београду донео је пресуду број 9 У.22706/18 где одбија тужбу Републичкој јавног тужиоца против решења Повереника 071-01-2748/2018-03 од 31.10.2018.године.

Овај синдикат је поново дана 01.10.2021.године послао захтев МУП Сектору за људске ресурсе да изврши опозив тајности са траженог Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова како би нам се исти доставио, али и даље одбија.

Истичемо да је чланом 25 Закона о тајности података прописан опозив тајности на основу одлуке надлежног органа и то:

Овлашћено лице органа јавне власти опозива тајност податка, односно документа који садржи тајни податак и омогућава остваривање права тражиоцу, односно подносиоцу захтева на основу решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у поступку по жалби, односно на основу одлуке надлежног суда у поступку по тужби, у складу са законом којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја и законом који уређује заштиту података о личности.

Па надлежна лица у МУП то одбијају да спроведу и тражени документ учине доступним наносећи штету овом синдикату и његовим члановима.

Предметни правилник је од изузетног значаја за рад синдиката и застуање чланова овог синдиката у управним, дисциплинским, радним и свим осталим поступцима. Свако донето решење МУП се позива на одредбе поменутог правилника које нису цитиране у решењеима и ми не знамо шта у њима пише, као и каква је надлежност доносиоца решења, ко су руководиоци и кака је организациона структура МУП и др.  Дакле, сваку жалбу или тужбу пишемо на срећу и на слепо.

Чланом 6 Закона о раду је прописано да се Синдикатом, сматра самостална, демократска и независна организација запослених у коју се они добровољно удружују ради заступања, представљања, унапређења и заштите својих професионалних, радних, економских, социјалних, културних и других појединачних и колективних интереса.

Дакле, не постоји начин за заступање  својих чланова унапређења и заштите професионалних, радних, економских, социјалних, културних и других појединачних и колективних интереса ако синдикат и његови чланови не могу без ограничења добити и приступити основном правно акту а то је Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова.

Ако послодавац односно Министарству унутрашњих послова одбија да овом правном лицу достави тражени Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова за који имају потребе и адвокати синдиката када заступају чланове у радним или кривичним споровима, сматрамо да је то заправо ометање и спречавање рада синдиката (чл.152 КЗ РС) јер исти не може да приступи основном правном акту у Министарству те на тај начин не може да испуни своју основну функцију прописану законом, Уставом и међународним актима. Такође, имајући у виду да овај синдикат има свој веб сајт на коме објављује вести и стручне ставове о одређеним професионалним темама, нама је ускрађено право на мишљење и изражавање о темама које се налазе или произилазе из траженог документа.

Након пријема представке Заштитник грађана спровео је испитни поступак и о тој чињеници обавестио овај синдикат.

(странице документа можете листати притиском на стрелице у углу документа на горе или доле)

2022-06-09 ZG pita MUP

У свом одговору Заштитнику грађана, Министарство унутрашњих послова навело је следеће:

20176 MUP odgovor

Заштитник грађана није прихватило незграпан изговор Министарства унутрашњих послова уз образложење: “Заштитник грађана не прихвата ставове које је МУП навело у свом изјашњењу наводећи да нису правно утемељени и да су усмерени на избегавање извршења обавезе као и избегавање одговорностизбог не поступања. Таквим поступањем шаље се недопустива порука да се Устав и позитивни законски прописи примењују селективно и да исти не важе за све под једнаким условима. Нарочито имајући у виду да повреда права долази од државног органа који чини део извршне гране власти и који треба да представља “светао” пример поштовања Устава РС и позитивних законских прописа.” 

У прилогу се налази документ препоруке Заштитника грађана која је упућена МУП-у Републике Србије:

2022-11-07 Preporuka MUP 28154

Документ можете преузети овде.

Заштитник грађана о донетој препоруци обавестио је овај синдикат уз следеће обавештење:

2022-11-07 Obavestenje sindikatu 28157

Заштитник грађана прописао је рок од 60 дана у коме Министарству унутрашњих послова треба да поступи по решењу Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и овом синдикату достави Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова који између осталог садржи описе радних места свих запослених у МУП.

Да ли ће овај пут Министарству унутрашњих послова на челу са новим министром испунити своју законску обавезу остаје да видимо за најмање 60 дана.

О овој теми писали смо раније у чланку: Систематизација у МУП недоступна иако је информација од јавног значаја