ЗАСТРАШИВАЊЕ: Отказ полицајцу без мрље у каријери!

sajt-ministrarБеоград, 14.09.2016. – Синдикат полиције Слога пружио је  заштиту нашем активисти Младену Трбовићу у поступку одмазде политичког врха МУП према њему, савесном и награђиваном полицајцу.

Својевремено о његовом случају писао је Телепромптер у чланцима „Криминал у име државе: Узнемирујућа испосвест из службе за тајно праћење“ и „Одмазда криминалаца – Полицајцу из тајне пратње средили отказ јер је открио криминал у МУП-у„.

Желећи да помогнемо колеги Трбовићу који никада није дисциплински кажњаван, који је награђен наградом министра а више пута новчано награђиван увећањем плате због добрих резултата рада, пажљиво смо проучили случај, односно решење дисциплинског старешине који Трбовићу изриче најдрастичнију дисциплинску меру – ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА.

sajt-trbovic-otkaz

У приговору који је образложен на седам страна упућен је у законском року Дисциплинској комисији Већа у Новом Саду преко ПУ Панчевo, председник Синдиката указао је на низ неправилности у самом вођењу дисциплинског поступка.

sajt-trbovic-prigovor-1

Између осталог указали смо и на то да дисциплински старешина, није омогућио Трбовићу да добије списе предмета из поступка и ако је то усмено затражио.

У даљем тексту, истаћићемо само најбитније аспекте одбране:

На самом рочишту Трбовић је од дисциплинског старешине затражио да разгледа списе предмета и фотокопију, али том захтеву није удовољено. Такође тражио је и копију записника са дисциплинске расправе са копијом своје изјаве, која му није дата, сем копије коју је добио 08.09.2016.године у полицијској станици у којој ради, када је добио записник изјаве коју је лично дао 31.08.2016. године. И даље, копије комплетних аката списа предмета није добио.

На тај начин од стране дисциплинског старешине дошло је до повреде члана 70. став 3. Закона о општем и управном поступку, који гласи:

(3) Захтев за разгледање и преписивање, односно фотокопирање списа може се ставити и усмено. Орган може тражити од лица из става 2. овог члана да писмено или усмено на записник образложи постојање свог правног интереса.

Такође, чланом 213. Закона о полицији, прописано је да:

Право на разгледање и умножавање списа имају странке у поступку, као и особе које учине вероватним свој правни интерес за то.

Разгледање и умножавање списа одобрава и надзире особа надлежна за вођење дисциплинског поступка.

А самим, одбијање да се Трбовићу омогући увид у списе и добијаење списа, резултирало је битним нарушавањем дисциплинског поступка и кршењем људских права.


Што се тиче јављања на рад у ПУ Панчево, из решења  03 број: 112-252/2016-4 издатог 22.06.2016.године, може се видети да је Младен Трбовић распоређен са 15.06.2016.године на радно место полицајац (УОСЛ) у Одељењу полиције, Полицијске управе Панчево, утврђено редним бројем 03.31.2.22 у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова Пов. 01 број: 2146/16 од 02.03.2016. године у свом звању.

 Дакле, Трбовић је распоређен ретроактивно са даном 15.06.2016. године, решење је издато 22.06.2016.године, а уручено је тек 21.07.2016.године. И даље је у поступку решавања од стране Жалбене комисије Владе Р.Србије и да решење није коначно. Те чињенице нису наведене у решењу дисциплинског старешине, већ само да је Трбовић распоређен од 15.06.2016.године.

Дисциплински старешина, не види ништа спорно у томе што радник УКП Одељења за опсервације и документовање са седиштем у Београду, у решењу о распоређивању од 22.06.2016.године, не види место рада, сем како пише у решењу „Одељење полиције, Полицијске управе Панчево“. Те је логиком стари могао једино да се јави у време радних дана (не и викендом) једино начелнику Одељења полиције у Панчеву. Такође не види да у решењу не стоји написано да је Трбовић радник Одељења полиције али не конкретно Полицијске испоставе. Без обзира што постоји број радног места, то Трбовић не може да види јер нема приступ Систематизацији, која се води као поверљив документ.


Дисциплински старешина не сматра да је потребно да се изводе ваљан материјални доказ  и утврди да ли је ико и на који начин Трбовића обавештен од стране овлашћеног лица у МУП, где треба да се јави на рад, коме, ког датума и у које време.

У циљу објективног сагледавања ствари и прикупљања материјалних доказа, дисциплински старешина је морао да уважи примедбе Трбовића, да је евентуално његово лично име и презиме неко нечитко, накнадно уписао оловком (да није електронски заведено и штампано као код осталих запослених радника ПУ Панчево), да обавезно саслуша  командира ПИ „Југ“ и утврди ко је руком унео име и презиме Трбовић Младена и зашто није електронски, у време када је прављен распоред. Посебно, да ли је командир знао у време када је путем рачунара израђен дневни распоред рада, да је Трбовић распоређен у његову станицу.

Дисциплински старешина је морао да утврди када је ПУ Панчево – Одељење полиције, службено обавештено да је Младен Трбовић распоређен за рад у Одељење полиције, Полицијске управе Панчево. Ко га је предложио на то радно место, уколико надлежни нису обавештени о томе? Посебно ко је и ког датума унео име и презиме Трбовића у електронски систем за израду Дневног распореда рада.

Да утврди да ли је тачна изјава командира Красавчевић Горана, да све док му Трбовић није лично рекао, није знао да је Трбовић распоређен у ту станицу.

Дисциплински старешина је морао да прибави материјалне доказе, од Трбовић Младена да се спорних дана раздуживао, односно, да затражи мишљење или саслуша све оне који су спорних дана виђали Трбовића, или прибави видео снимке са система за електронски надзор, који ће оправдати, да се Трбовић налазио у службеним просторијама послодавца у Београду.

Да прибави материјалне доказе да је Младен Трбовић службено обавештен од стране надлежног лица, да је уведен у распоред рада у ПИ „Југ“ у Панчеву и да се треба одазвати на рад спорних дана који му се стављају на терет.


Овај Синдикат посебно забрињава однос самог начелника ПУ Панчево и правне службе  према новом раднику који је распоређен у нову јединицу и ново окружење, који никада није радио ту врсту посла. Да нису очили очигледну неисправност решење о распоређивању којим је Трбовић ретроактивно распоређен у Одељене полиције Панчево у ком иначе нема систематизовано место полицајац са ССС. Да у решењу очигледно недостаје текстуални део „места рада“. Да решење јесте извршно али да је у току жалбени поступак који још увек траје те решење није коначно.

Уместо да имају обзира и саосећања према новом колеги, кога треба упознати са новим послом и организационом структуром ПУ Панево, против њега, у старту предузимају најдрастичније мере – као што је дисциплинска пријава са фаталним исходом казне.

Менаџмент ПУ Панчево занемарује чињеницу да је промена посла, једно од најстреснијих стања које човек доживљава лично али и његова породица. Да је раднику премештајем значајно умењена плата и да сигурно пролази кроз врло тежак психички процес прилагођавања новој радној средини, надређенима и колегама, да је велики број запослених у МУП услед нагомиланог страса покушао или извршио суицид, да новог радника треба охрабрити и подржати у то периоду. Менаџмент ПУ Панчево, чини нешто сасвим незамисливо и безобзирно, и док још нису упознали награђиваног и савесног радника, против њега примењују најдрастичније мере, као да је најгори од најгорих и кога се треба решити. Можда по нечијем диктату „из врха“.

У прилог тврдњи да се Трбовић налази под повећаним стресом, довољно је закључити и по томе што му је привремено више пута одузимано службено оружје приликом дисциплинског поступка и давања изјава, јер је то неко од руководиоца проценио и затражио. Дакле, један дисциплински старешина плаши за свој живот и од теоретске одмазде наоружаног колеге, али никоме не смета да Трбовића огласи кривим уз меру престанка радног односа,  да после још већег стреса после добијања таквог решења, том истом Трбовићу буде дозвољено да сасвим нормално настави рад и на улици брине о безбедности грађана. Да ли то значи да су старешине посебно заштићена врста док грађани нису! Такав поступак  је крајње лицемеран и несхватљив просечно интелигентном човеку.

Такав поступак менаџмента ПУ Панчево неприхватљив и за сваку осуду.

Ништа бољи није однос дисциплинског старешине према колеги полицајцу који искрено самостално излази пред дисциплинског старешину и у најбољој намери да одбрани себе и искрено одговара на постављена питања, водећи се искључиво истином и наводима у свом решењењу о распоређивању да је распоређен у Одељење полиције, Полицијске управе Панчево, и да нема разлога да долази на посао у Полицијску испоставу „Југ“ у Панчеву у данима 22. петак , 23. субота, 24. недеља, 25. понедељак 07.2016. године, јер по решењу и није распоређен у ПИ „Југ“.

Да је Трбовић од стране свог тадашњег старешине који му је решење уручио 21.07.2016. године у просторијама Одељења у Београду, добио наређење да најпре изврши раздужење личне опреме, а не да се 22.07.2016. године (за дан за који се терети)  јави у ПИ „Југ“ у Панчево што верујемо да и није знао, јер то у решењу о распоређивању и не пише.

Овај Синдикат сматра да је овакав исход дисциплинског поступка у коме се узорном и више пута награђиваном полицијском службенику без мрље у каријери, изриче престанак радног односа, заправо одмазда моћника у врху МУП који су предузели штетне радње са фаталним последицама према запосленом, који је својим претпостављенима изнео сумње на извршење више кривичних дела у врху МУП. С тим у вези, може се претпоставити да је оваква пресуда дисциплинског старешине, заправо штетна радња описана Законом о заштити узбуњивача, те да ће се овај Синдикат посебним актом, уз све списе које поседује па и овим приговором, обратити Вишем суду у Београду у циљу заштите Трбовића с обзиром да је послодавац према узбуњивачу предузео штетну радњу (чл. 4. Закона о заштити узбуњивача).

Са свим изнетим у вези, и с обзиром да ни на који начин Трбовићу није доказан умишљај у повреди радне дужности која му се ставља на терет, већ да се најпре из сагледавања читавог случаја може претпоставити да је Младен Трбовић био у некој врсти правне заблуде и да је као таква отклоњива с обзиром да послодавац може Трбовићу оправдати наведене дане, или их чак изузети од годишњег одмора који није искоришћен, предлажемо да чланови Дисциплинске комисије Већа у Новом Саду УСВОЈЕ приговор као основан и поступи по предлогу из овог приговора. Посебно узимајући у обзир да је Трбовић узоран полицисјки службеник који је више година у служби, да је држава за њега одвојила значајна средства у образовању и обучавању и да интерес ове службе, државе и пореских обвезника (дакле јавни интерес) не можа бити прекид радног односа запосленог и поново школовање новог кадра. Сем ако то није у циљу неке политичке партије која партиципира у власти.

sajt-trbovic-prigovor-2

Овај синдикат нада да ће Дисциплинска комисија Веће у Новом Саду имати више слуха за проблеме са којим се полицајци сусређу и увидети да се не ради о никаквом умишљају и намери колеге да се не одазове на посао, већ о покушају да се одмаздом Трбовић одстрани из службе и остави без средства за живот и преживљавање породице.

Коме то може бити у интересу? Друштву свакако не.

Синдикат полиције Слога

2 comments

Оставите одговор