ВИШИ СУД: МУП мобинговао свог првог Елиота Неса

Београд, 12.10.2020. – Виши суд у Београду донео је првостепену пресуду којем је утврдио да је наш колега и члан овог синдиката Александар Милојевић претрпео злостављање на раду код Министарства унутрашњих послова, од стране начелника сектора за ванредне ситуације Предрага Марића.

Виши суд у Београду судија Снежана Марјановић донела је пресуду 19 П1 број 122/17 од 02.09.2020.године којом се УСВАЈА тужбени захтев тужиоца па се УТВРЂУЈЕ да је тужилац Александар Милојевић из Београда претрпео злостављање на раду код Министарства унутрашњих послова, од стране начелника сектора за ванредне ситуације Предрага Марића, на тај начин што је Предраг Марић нарушио професионални интегритет тужиоца недавањем радних задатака тужиоцу које није оправдано потребама процеса рада, почев од 16.12.2015.године па до 02.01.2019.године, чиме је повређено достојанство тужиоца, његова част и углед и професионални нтегритет.

На име нематеријалне штете Министарство унутрашњих послова је дужно да нашем колеги надокнади штету од 480.000,00 рсд због претрпљених душевних болова и због повреде части и угледа. Министарство унутрашњих послова је дужно да на име судских трошкова плати износ од 83.800,00 рсд.

Александар Милојевић је први српски Елиот Нес

Александар Милојевић радни односу у МУП засновао је 1998. године. Од 15.07.2002.године радио је у Управи за борбу против организованог криминала на радном месту послови сузбијања корупције, са статусом овлашћеног службеног лица.

Од 11.10.2007.године Александар Милојевић је именован за помоћника министра пољопривреде до 18.07.2008.године, када се враћа на раније радно место у УКП.

Решењем министра унутрашњих послова он је 01.06.2009.године постављен за првог начелника Јединице за финансијске истраге и поставио је на ноге, практично са својим сарадницима осмислио систем рада и поступања у финансијским истрагама. Због те чињенице, од стране медија назван је првим српским Елиотом Несом. Ту вест су тада пренели сви српски медији између којих је и чувена “Политика” која је објавила следећи текст: Српски Елиот Нес јуче почео да ради.

Касније, 21.01.2011.године због постигнутих изузетних резултата у раду он је ванредно унапређен у звање главни полицијски саветник што је еквивалент чину пуковника, током своје радне каријере у Дирекцији полиције двадесет три пута је награђиван новчаном наградом.

Без икаквог смисленог образложења Директор полиције дана 11.11.2014.године Александра Милојевића са радног места начелника Јединице за финансијске истраге премешта на ново радно место координатора послова мађународне сарадње у седиште Управу криминалистичке полиције.

Без икаквог правног основа и мимо својих овлашћења начелник сектора за ванредне ситуације Предраг Марић својим решењем од 12.11.2015.године трајно је преместио Александра Милојевића из Управе криминалистичке полиције у Сектор за ванредне ситуације на радно место “Послови анализе ризика” у статусу посебне дужност. Након пет година, то решење је више пута укинуто а на Управном суду два пута је пресуђивано у корист Александра Милојевића, поступак је и даље у току.

Изјава Александра Милојевића на суду:

Изјава Предрага Марића на суду:

Изјаве на суочењу:

Коме је суд поверовао?

Шта је суд утврдио:

Уместо закључка

Како се ради о првостепеној пресуди  Вишег суда на коју странке у поступку имају право жалбе, професионална дужност нам налаже да јавност упознамо са садржајем ове пресуде имајући у виду да синдикат представља своје чланове али и унапређује и штити своје префесионалне, радне, економске, социјалне, културне интересе.

Пресуда у којој је Министарство унутрашњих послова изгубило спор и где је идентификован злостављач који је помоћник министра и начелник сектора за ванредне ситуације треба да свима онима који олако гледају на проблем злостављања на раду да укаже да за своје пропусте или намеру могу да одговарају.

У конкретном случају Министарство унутрашњих послова би за причењену штету према првостепеној пресуди, требало да оштећеном исплатити скоро пола милиона динара, плус затезну камату и трошкове суда.

Треба истаћи и још једну ствар да је у парничном поступку идентификован злостављач као физичко лице у својству службеног лица, исти би могао да одговара у кривичном поступку сагласно члану 137 КЗ за дело Злостављње и мучење. У том случају не биу се могло применити право “не бис ин идем”.

Члан 137 –  Злостављање и мучење

(1) Ко злоставља другог или према њему поступа на начин којим се вређа људско достојанство,

казниће се затвором до једне године.

(2) Ко применом силе, претње, или на други недозвољени начин другоме нанесе велики бол или тешке патње с циљем да од њега или од трећег лица добије признање, исказ или друго обавештење или да се он или неко треће лице застраши или незаконито казни, или то учини из друге побуде засноване на било каквом облику дискриминације,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(3) Ако дело из ст. 1. и 2. овог члана учини службено лице у вршењу службе,

казниће се за дело из става 1. затвором од три месеца до три године, а за дело из става 2. затвором од две до десет година.

Ваш Синдикат полиције Слога

One comment

Оставите одговор