Примедбе на предлог новог Кодекса полицијске етике

Београд – 06.07.2023. – Предлог новог Кодекса полицијске израђен је у МУП без знања и учешћа свих синдиката у МУП. Некима од синдиката у МУП дата је привилегија да се изјасне, многим другим синдикатима није. Репрезентативни Независни синдикат полиције дао је негативан став на предлог Кодекса, као и други синдикати. Синдикат полиције Слога није учествовао а ни питан за мишљење на текст предлога. Након прученог материјала који се односи на Предлог кодекса, једино што можемо да јаво изнесемо примедбе.

Имајући у виду да нисмо обавештени да има потребе да се Кодекс мења, да на састанцима у кабинету нисмо разговарали са министром или другим руководиоцима у МУП, нити нас је било ко икада упознао о намери да се Кодекс мења, као и да послодавац од овог синдиката није затражио мишљење, једино што можемо је да јавно изнесемо свој став и мишљење у нади да ће неко размотити примедбе које се односе на чланове 11, 13, 17, 23, и 24.

Даље у тексту можете видети текст предлога са нашим примедбама.

П Р Е Д Л О Г

На основу члана 45. став 3. Закона о полицији („Службени гласник РС”, бр. 6/16, 24/18 и 87/18),
Влада доноси

КОДЕКС ПОЛИЦИЈСКЕ ЕТИКЕ

Опште одредбе

Члан 1.

Полицијски службеници се у обављању полицијских и других унутрашњих послова доследно придржавају устава и закона, Кодекса полицијске етике, штите живот, личну и имовинску безбедност људи, пружају подршку владавини права и савесно и одговорно служе грађанима, кроз једнак третман и недискриминацију, без привилегија и без икаквог личног интереса, поштујући права и достојанство других.
Сврха доношења Кодекса полицијске етике је јачање интегритета полицијских службеника, очување и подршка владавине права, поверења грађана у рад Министарства унутрашњих послова и професионалних полицијских вредности у складу са међународним стандардима.

Употреба родно осетљивог језика

Члан 2.

Сви изрази у овом кодексу имају једнако родно значење, без обзира да ли се користе у мушком или женском роду и односе се подједнако на мушки и на женски род.

Садржина Кодекса

Члан 3.

Кодекс полицијске етике (у даљем тексту: Кодекс) представља скуп правила о етичком поступању полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство), којим се пружа подршка владавини права и који је у складу са Европским кодексом полицијске етике и другим међународним актима који се односе на полицију.
Кодекс се доноси у циљу очувања и промовисања достојанства и угледа полицијских службеника, кроз подизање њихове свести о значају поштовања етичких принципа и стандарда, као и јачање поверења грађана у рад Министарства.
Кодексом се уређују односи између полицијских службеника, као и њихов однос према грађанима, државним органима и другим институцијама, невладиним организацијама и правним лицима, у циљу остваривања националних и међународних етичких принципа полицијског поступања и пружања подршке владавини права.

Примена

Члан 4.

Поступањем сагласно Кодексу полицијски службеници изражавају вољу, спремност и доследност да поступају на законит, професионалан, праведан и хуман начин, како за време тако и ван дужности.

Стандарди полицијског поступања

Члан 5.

Полицијски службеници у Министарству прихватају следеће стандарде поступања: дужност служења грађанима и заједници, одговарање на потребе и очекивања грађана, поштовање законитости и сузбијање незаконитости, остваривање људских и мањинских права и слобода, забрана дискриминације, сразмерност поступања у употреби средстава принуде, забрана мучења и примене нечовечних и понижавајућих поступања или кажњавања, пружање помоћи угроженим лицима, придржавање професионалног понашања и интегритета, обавеза заштите тајних података и података о личности, обавеза одбијања незаконитих наређења и пријављивање корупције.

Поштовање интегритета појединаца и превентивно деловање

Члан 6.

Полицијски службеници штите и поштују људска и мањинска права и слободе, одржавају јавни ред и мир и спроводе закон, боре се против сваког вида криминала, пружају помоћ и служе грађанима и заједници у складу са Уставом, законом и међународним стандардима.
У случају законитог ограничења људских и мањинских права полицијски службеници поступају поштујући достојанство, углед и част сваког појединца и друга основна права и слободе човека.
Полицијски службеници приликом обављања полицијских послова дају предност превентивном у односу на репресивно деловање.

Поштовање права на једнакост пред уставом и законом

Члан 7.

Приликом поступања полицијски службеници поштују право на једнаку законску заштиту и осигуравају његово остваривање, борећи се против сваког облика дискриминације, била она непосредна или посредна, односно против дискриминације по било ком основу.

Заштита интегритета полицијских службеника

Члан 8.

Интегритет полицијског службеника подразумева усаглашеност његових поступака и дела са системом вредности установљеним у Кодексу.
Полицијски службеник штити свој интегритет тако што искрено и својевољно прихвата вредности и моралне стандарде полицијског рада установљене овим кодексом и поседује врлине своје професије, доследно поступајући у складу са тим вредностима, стандардима и врлинама, чак и у случају спољних притисака, односно недозвољеног утицаја на његов рад.

Члан 9.

Полицијски службеник се бори против сваког облика корупције и других незаконитих понашања у служби и одмах по сазнању пријављује кривично дело са елементима корупције, друго кривично дело, прекршај и повреду службене дужности, као и сваки недозвољени утицај на рад полиције.

Члан 10.

Полицијски службеник не сме да тражи, нити да прими ствар, право, услугу или било какву другу корист за себе или повезана лица, а који утичу, могу утицати или се чини да утичу на непристрасно или професионално обављање дужности, односно који се могу сматрати наградом у вези са вршењем његових дужности.
Повезаним лицем у смислу овог кодекса сматра се лице које је као такво дефинисано законом који уређује спречавање корупције.
Полицијски службеник може да прими пригодан или протоколарни поклон у складу са законом и прописом о поклонима у Министарству.

Члан 11.

Полицијски службеник не открива и не користи неовлашћено податке до којих је дошао у служби или поводом вршења службе, а нарочито оне који би могли угрозити ток законитог поступка, односно права трећих лица.

Сматрамо да реч “податке” треба предефинисати или посебно дефинисати значење речи јер се у оваквом склопу реченице може тумачити прешироко. Самим тим свако ко изнесе било какав податак, (рецимо да у полицији недостаје тоалет папир) може доћи под удар дисциплинске санкције за нарушавање угледа МУП.

У складу са ставом 1. овог члана информационо-комуникациони систем Министарства, односно систем за обраду података, полицијски службеник користи искључиво за службено поступање.

Члан 12.

Полицијски службеник је дужан да избегава учешће у ситуацијама које могу довести до сукоба интереса.
Сукоб интереса је ситуација у којој полицијски службеник има приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на његово поступање у обављању послова његовог радног места, на начин који угрожава јавни интерес.
Приватни интерес полицијског службеника је било каква корист или погодност за полицијског службеника или са њиме повезано лице.

– Активности ван службе –

(Додатни рад, контакти са трећим лицима и понашање на друштвеним мрежама)

Члан 13.

Полицијски службеник се и ван службе понаша узорно и достојанствено, избегавајући радње и поступке, који могу нарушити поверење и углед Министарства.

Овим ставом губи се правно на правитност полицијског службеника ван дужности. Сваки образовани човек би требало да зна да је дужан да се узорно понаша било где и било када и то спада у део опште културе и самог интелекта личности. Циљ је да се добром селекцијом кадрова приликом заснивања радног односа дође до квалитетних кадрова. Ако имамо лоше кадрове, са њима треба да се ради на годишњим састанцима, обукама и сл.

Приликом обављања додатног рада у складу са законом, полицијски службеник води рачуна о угледу Министарства и настоји да додатним радом не угрози обављање полицијских послова, односно не штети угледу Министарства, не ствара могућност сукоба интереса или утиче на непристрасност у раду.

У контактима са трећим лицима полицијски службеник настоји да буде пристојан, непристрасан, објективан, одмерен и одлучан да у свакој прилици чува лични углед и углед Министарства.
Приликом коришћења друштвених мрежа, полицијски службеник не објављује текстове, коментаре, фотографије, видео или аудио снимке непримереног садржаја којима се нарушава углед Министарства.

Треба дефинисати значење речи “непримереног” јер у оваквом облику даје могућност за широко тумачење и злоупотребу. Рецимо ако полицајац има свој критички став или мишљење o некој друштвеној теми, или раду и условима рада, или окачи фотографију са лошом опремом или униформом, поцепаним панталонама на стражњици које не може да замени, неко би то могао тумачити као непремимерен садржај.

Јавност рада

Члан 14.

Омогућавањем увида јавности у законит, професионалан, праведан и хуман рад и прихватањем јавности као облика контроле над њим, полицијски службеници доприносе остваривању, изграђивању и учвршћивању угледа Министарства.

Професионализам и независност

Члан 15.

Приликом вршења својих дужности, полицијски службеници поступају професионално, одговорно и непристрасно у спровођењу закона.
Како би на професионалан начин обављали послове из надлежности Министарства, полицијски службеници, путем стручног оспособљавања и усавршавања, стичу и унапређују знања, вештине, ставове и понашања.

Међусобни односи

Члан 16.

Међусобни односи полицијских службеника засновани су на поверењу, поштовању, искрености, узајамној помоћи, толеранцији, солидарности и колегијалности.
Руководиоци полицијских службеника, својим законитим, професионалним и етичким понашањем и поступањем, дају подршку и пружају узоран пример полицијским службеницима и унапређују и надограђују њихове међусобне односе.

Поштовање Кодекса

Члан 17.

Поступање супротно одредбама Кодекса представља понашање које нарушава углед Министарства и полицијске професије.

Подизање угледа Министарства и професије се не може спороводити прописивањем казни и застрашивањем казнама већ је то један дуготрајан и мукотрпан посао који изискује осећају припадности и задовољства на раду. Када се полиција потпуно професионализује, деполитизује и остави да на миру ради свој посао као независна професија, сваки полицијски службеник ће сам осетити потребу да заштити интерес органа у којем ради и своју професију. Све док постоје политичке, пријатељске рођачке и интересне везе и појединци на ивици криминала који прете полицији губитком посла, углед професиоје и Министарства биће ниско котиран као што је и данас.

Оспособљавање и усавршавање за примену Кодекса

Члан 18.

Знања, вештине и ставове неопходне за примену Кодекса будући полицијски службеници/полицијски службеници стичу кроз едукацију у институцијама за полицијско образовање, као и кроз обуке које се реализују путем различитих видова оспособљавања и усавршавања у Министарству.

Члан 19.

Водич за примену Кодекса доноси министар унутрашњих послова.

Комисија за полицијску етику

Члан 20.

За старање о примени Кодекса образује се Комисија за полицијску етику (у даљем тексту: Комисија).

Члан 21.

Комисија:

  1. прати примену Кодекса и доставља периодичне извештаје министру унутрашњих послова са препорукама за унапређење примене Кодекса;
  2. од надлежних организационих јединица Министарства прибавља податке релевантне за праћење примене Кодекса;
  3. иницира измене и допуне Кодекса, као и Водича за примену Кодекса;
  4. даје мишљење са препорукама у вези са обраћањем полицијских службеника за поверљиво саветовање поводом њиховог будућег поступања у погледу примене Кодекса.

Члан 22.

Комисија се образује одлуком министра, којом се уређује њен начин рада.

Члан 23.

Комисију чине два представника наставног особља који су ангажовани или су били ангажовани на основним или мастер студијама на високошколској установи основаној за потребе полицијског образовања и три представника Министарства.

Сматрамо да у комисији треба да буду и чланови синдиката, посебно у случају када се полицијски службеник обраћа Комисији, у раду Комисије би морао бити представник синдиката чији је члан. Нејасноје зашто се фаворизује наставно особље.

Комисија има секретара кога одређује министар решењем из члана 21. овог кодекса.

Поверљиво саветовање

Члан 24.

Полицијски службеник се писаним путем обраћа Комисији у случају недоумице у вези са сопственим поступањем по одредбама Кодекса.
Комисија по обраћању полицијског службеника за поверљиво саветовање за конкретно питање даје мишљење са препорукама.

У ком року? Ако се ради о деликатним стварима која не трпе одлагање, а од професионалне је важности за неки предмет на којем полицијски службеник ради, Комисија би морала да пружи поверљив одговор у року од 24 сата.

Карактер поверљивости саветовања подразумева заштиту приватности у комуникацији полицијског службеника са Комисијом.

Нејасно је значење ове реченице и на шта се односи термин приватности. Да ли се мисли о идентитету полицијског службеника или на његове личне податаке. Ако знамо да постоје две врсте приватности физичка и информацијска приватност (приватност података), нејасно је шта је предлагач желео да заштити и од кога.

Комисија неће разматрати анонимна обраћања.

Престанак важења ранијег прописа

Члан 25.

Даном ступања на снагу овог кодекса престаје да важи Кодекс полицијске етике („Службени гласник РС”, број 17/17).

Ступање на снагу

Члан 26.

Овај кодекс ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

——//——

Синдикат полиције Слога схвата потребу да се многе ствари уреде и нормирају и то заиста подржавамо. Искрено ценимо напоре свих оних који су се потрудили да припреме нацрт Кодекса полицијске етике у циљу уређења и нормирања али имамо озбиљне примедбе на текст чланова које смо изнели у горњем тексту. Оправдано захтевамо од Кабинета министра и Секретаријата да овакав текст не шаље Влади на усвајање већ да организује радни састанак са свим синдикатима у циљу усаглашавања и усклађивања предложених норми.

Плашимо се само да брига за углед Министарства унутрашњих послова и професије не буде заправо тојански коњ у коме послодавац има скривену намеру да ускрати слободу јавне речи незадовољним запосленима, синдикатима и струковним удружењима у МУП.

О овој теми писали смо у ОВОМ чланку.

Ваш синдикат полиције Слога