МУП кажњен са сто хиљада динара због нарушавања права узбуњивача

Београд, 26.09.2019. – Први основни суд у Београду донео је решење којим кажњава извршног дужника Министарство унутрашњих послова у износу од 100.000,00 рсд и одговорно лице извршног дужника у износу од 10.000,00 рсд због тога што није вратио колегиницу узбуњивача на претходно радно место.

2019-09-18 Resenje IV Kaznjavanje MUP 100 hd_Redacted

 

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ, судија Милица Конатар, у извршном предмету извршног повериоца Иване Величковић из Београда, ул. Булевар Краља Александра бр. 308/54, чији је законски заступник Синдикат полиције Слога, Београд, ул. Дурмиторска бр. 11/15 против извршног дужника Републике Србије-Министарства унутрашњих послова, чији је законски заступник Државно правобранилаштво, са седиштем у Београду. ул. Немањина бр. 26 ради принудног извршења новчане казне, донео је дана 18.09.2019. године:

РЕШЕЊЕ

I

ОДРЕЂУЈЕ СЕ извршење против послодавца извршног дужника Републике Србије – Министарства унутрашњих послова, чији је законски заступник Државно правобранилаштво, ради наплате новчане казне у износу од 100.000,00 динара. по основу закључка Првог основног суда у Београду пословни број И. 1042/19 од 17.07.2019. године, а одговорном лицу извршног дужника ради наплате новчане казне у износу од 10.000,00 динара по основу закључка овог суда пословни број И. 1042/19 од 17.07.2019. године и то ПЛЕНИДБОМ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ИЗВРШНОГ ДУЖНИКА Министарство унутрашњих послова, ПИБ 100279223, МБ 106003, број рачуна 840-1620-21 и преносом заплењених новчаних средстава на рачун Првог основног суда у Београду бр. 840-29610845-96.

II

НАЛАЖЕ СЕ Народној банци Србиоје – Одсек за принудну наплату да изврши пленидбу и пренос новчаних средстава из става првог овог решења

Образложење

Закључком о спровођењу привремене мере Првог основног суда у Београду пословни број И. 1042/19 од 17.07.2019. године наложено је извршном дужнику да у року од 8 дана од дана пријема закључка извршног повериоца Ивану Величковић из Београда, врати на радно место „Инспектор за координацију израде процене ризика и плана заштите са аспекта терористичких напада у статусу ОСЛ овлашћеног службеног лица“ у Одељењу за управљање ризиком од технолошко технолошких удеса и последица терористичких напада, . Управе за управљање ризиком у Сектору за венредне ситуације у Министарству унутрашњих послова и одређено је да ће уколико у остављеном року извршни дужник не поступи по налогу из тог закључка извршном дужнику бити изречена новчана казна у износу од 100.000,00 динара. а одговорном лицу код извршног дужника у износу од 10.000,00 динара с тим што ће се новчана казна изрицати у повећаним износима све док извршни дужник не поступи по налогу.

Закључак о спровођењу привремене мере Првог основног суда у Београду пословни број И. 1042/19 од 17.07.2019. године извршни дужник је примио дана 22.07.2019. године.

Поднеском од 12.08.2019. године заступник извршног повериоца је обавестио суд да извршни дужник није поступио по закључку о спровођењу привремене мере посл бр. И. 1042/19 од 17.07.2019. године.

Дописом од 23.08.2019. године суд је наложио извршном дужнику да се изјасни да ли је поступио по Закључку о спровођењу привремене мере Првог основног суда у Београду пословни број И. 1042/19 од 17.07.2019. године, под претњом новчаног кажњавања.

Поднеском од 11.09.2019. године заступник извршног дужника је обавестио суд да из објективних разлога није у могућности да у остављеном року поступи по Закључку овог суда и предложио је да суд одложи спровођење привремене мере одређене решењем Вишег суда у Београду посл. бр. 12 Ппр-уз бр. 7/18.

Чланом 383 ст. 1 Закона о извршењу и обезбеђењу прописано је да се извршење ради ради враћања запосленог на рад или ради распоређивања на одређене послове спроводи се изрицањем новчане казне послодавцу и његовом одговорном лицу, према одредбама о изрицању новчане казне ради предузимања радње коју може предузети само извршни дужник.Док је ставом два истог члана предвиђено да изрицање новчане казне престаје када суд утврди да је запослени почео да ради на одговарајућим пословима или му је то омогућено иако је одбио да ради, односно да је распоређен на послове одређене у извршној исправи.

Чланом 131 ст. 4 Закона о извршењу и обезбеђењу је прописано да се новчана казна може изрећи физичком лицу које обавља делатност, предузетнику као и одговорном лицу у правном лицу или у државном органу, у износу од 10.000 динара до 200.000 динара, а правном лицу или државном органу у износу од 100.000 динара до 2.000.000 динара а ставом 5 истог члана да ће се новчана казна поново изрећи, док не престану разлози за њено изрицање.

Чланом 363 ст.1 Закона о извршењу и обезбеђењу прописано је да кад радњу може предузети само извршни дужник у решењу о извршењу одређује се примерени рок за радњу и извршном дужнику се изриче новчана казна ако радњу не предузме у року, после чега суд по службеној дужности доноси решење о извршењу новчане казне.

Како извршни дужник није у року од 8 дана од дана пријема поступио по Закључку о спровођењу привремене мере Првог основног суда у Београду пословни број И. 1042/19 од 17.07.2019. године, који је примио дана 22.07.2019. године, односно није донео решење којим извршног повериоца враћа на рад, на тачно одређено радно место у складу са наведеним закључком, то је суд, применом члана 363, 383 и 131 Закона о извршењу и обезбеђењу, донео одлуку као у изреци решења.

С У Д И Ј А
Милица Конатар

Синдикат полицијске Слоге није и не може бити задовољан новчаним кажњавањем послодавца посебно у овим кризним временима. Свесни смо и чињенице да неко с намером неће да поштује одлуку суда и да тиме крши закон и радничка права запослених па на овај начин ненаменски троши буџетска средиства за плаћање казни. Дакле, потпуно се бахато и безобзирно понаша.

Међутим како не постоји други начин да се послодавац приволи да поштује законе тешка срца смо искористили једино средство а то је изрицање новчане казне. Уколико и ово не буде дало жељене резултате бићемо принуђени да против одговорних лица у МУП-у поднесемо и кривите пријаве.

О овим темама писали смо ранију у овој члунку:   Виши Суд заштитио колегиницу узбуњивача из СВС и МУП не поштује одлуке суда и право узбуњивача

Ваш синдикат полицијске слоге