Извештај Повереника Шабића о контроли МУП у 2015. години

rodoljub-sabic_660x330Повереник за информације од јавног значаја и заштиту податак ао личности у складу са овлашћењем извршио је током 2015. године надзор и над Министарством унутрашњих послова. Између осталог Повереник у годишњем извештају наводи:

Грађани су токм 2015. године Министарству унутрашњих послова поднели 3020 захтева за приступ информацијама од јавног значаја док је 254 жалби упућено служби Повереника.

Највећи број жалби, чак 281, изјављене су због (не)поступања органа власти. Од укупно 307 жалби изјављених 2015. године, највећи број (40) је изјављено због (не)поступања руковалаца у области правосуђа, што представља увећање од 55% у односу на 2014. годину када су изјављене 22 жалбе. Због (не)поступања Министарства унутрашњих послова (МУП) изјављено је 39 жалби, а због (не)поступања свих осталих министарстава заједно 27 жалби.

Жалбе изјављене против МУП чине 13% од свих жалби (307) изјављених Поверенику. Ове жалбе су изјављене због (не)поступања, односно закаснелог поступања МУП по захтевима грађана за остваривање права у односу на податке из бројних евиденција које води МУП. Недавном унутрашњом реорганизацијом МУП, некадашњи Биро за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, који је деловао при Кабинету министра, замењен је Одељењем за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, које је у саставу Секретаријата МУП, тако да још увек није могуће дати оцену да ли ће ова промена довести до напретка у поступању по захтевима грађана, односно уопште у области заштите података о личности.

Закон о заштити података о личности:

У свом извештају, као пример Повереник наводи и две неправилности које се односе на кршење закона од стране МУПа:

1. Повереник је извршио надзор над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности (ЗЗПЛ) од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије (МУП), као руковаоца података, а поступак је инициран представком поднетом Поверенику у којој је наведено да је дошло до недозвољене обраде података о личности шест полицијских службеника запослених на граничном прелазу Сремска Рача, од стране њиховог старешине, приликом подношења предлога за покретање дисциплинског поступка.

У поступку надзора који је спровео, Повереник је утврдио: да је командир СГП „Сремска Рача“, као руководилац организационе јединице и овлашћено лице, у обављању својих службених дужности, извршио увид у снимке система видео надзора на граничном прелазу Сремска Рача, којом приликом је уочио да одређени 53 полицијски службеници запослени у МУП, на овом граничном прелазу, по његовом мишљењу не обављају послове и задатке контроле прелажења државне границе на законом прописан начин; да је командир СГП Сремска Рача током децембра месеца 2014. године, приликом подношења предлога за покретање дисциплинског поступка против истих полицијских службеника, прикупљао њихове податке о личности, и то: име и презиме полицијског службеника, име оца, име мајке и девојачко презиме мајке, место рођења и датум рођења, пребивалиште и адресу, ЈМБГ, радно место, податке о брачном стању и броју деце, регулисању војне обавезе, школској и стручној спреми, датуму од кад полицијски службеник ради у МУП и у СГП Сремска Рача и податак о дисциплинској кажњаваности; да је предметне податке о личности командир СГП Сремска Рача прикупљао од самих полицијских службеника и из станичних евиденција, а потом унео у „Записнике о саслушању одговорног радника“ и „Радне карактеристике полицијског службеника“, као и у „Предлоге за покретање дисциплинских поступака“, након чега је предметне акте доставио начелнику Управе граничне полиције МУП, уз предлог да се снимци изведу као доказ у дисциплинском поступку; да је дисциплински старешина донео закључке о покретању дисциплинских поступака против наведених полицијских службеника.

С обзиром на утврђено чињенично стање, Повереник је донео Упозорење на основу члана 56. ЗЗПЛ става 1. којим је упозорио МУП на неправилности у обради података о личности, и то, што је командир Станице граничне полиције Сремска Рача, током децембра месеца 2014. године, за потребе подношења предлога за покретање дисциплинских поступака против шест полицијских службеника запослених у истој станици граничне полиције, прикупио и даље обрађивао видео записе забележене техничким уређајима за видео-надзор, који се односе на исте полицијске службенике, а коју обраду је вршио у сврху различиту од оне за коју је законом одређена, у смислу одредби чл. 8. тaчка 2. ЗЗПЛ, а такође је прикупио и даље обрађивао њихове податке о личности, и то: име оца, име мајке и девојачко презиме мајке, датум и местo рођења, податке о брачном стању и броју деце, војној обавези, школској и стручној спреми, датуму почетка рада у МУП и Станици граничне полиције Сремска Рача, као и о дисциплинској кажњаваности, а који подаци су непотребни за остварење сврхе обраде, у смислу одредби чл. 8. тaчка 6. ЗЗПЛ.

Руковалац је доставио Поверенику Извештај о предузетим мерама и планираним активностима на отклањању уочених неправилности у обради података, у ком се наводи: да су овлашћени дисциплински старешина Управе граничне полиције који води дисциплинске поступке против полицијских службеника СГП Сремска Рача, као и командир СГП Сремска Рача који је доставио предлоге за покретање дисциплинских поступака, упознати са садржином Упозорења Повереника, ради изузимања видео записа из списа предмета у дисциплинском поступку, којом приликом је командиру наложено да предузме све потребне мере на његовој доследној примени; да ће Управа граничне полиције у наредном периоду предузети неопходне радње у циљу упознавања свих поступајућих службеника са Упозорењем Повереника, те да ће у регионалним центрима граничне полиције бити организовани радни састанци са начелницима регионалних центара и командирима станица граничне полиције, односно поступајућим полицијским службеницима, а на којима ће бити размотрена правилна и законита обрада података о личности; да Управа граничне полиције сачини инструктивни акт и достави га свим организационим јединицама ове Управе, у којем ће се прецизирати поступање 54 руковаоца података приликом вођења неког од законом уређених поступака из надлежности МУП, а у којем се врши обрада података о личности; да је начелник Управе граничне полиције свим организационим јединицама те Управе доставио депешу којом је наложио да се приликом прикупљања и обраде података о личности доследно придржавају наведеног Упозорења и одредби ЗЗПЛ. Такође, у Извештају се предлаже и да се у циљу додатне едукације, за наставну област Теоријска настава, предвиди и тема Закон о заштити податка о личности.

2. Повереник је по службеној дужности извршио надзор над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности (ЗЗПЛ) од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије (МУП), а поводом тога што је у поступку претходних надзора утврдио да МУП, у саставу Казнене евиденције, води податке о изреченим васпитним мерама, као и да се у истој евиденцији означава да су васпитне мере изречене пресудама уместо решењима, те да су у питању казне.

У надзору је утврђено да Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, у члану 37. прописује вођење казнене евиденције за малолетна лица и за исто утврђује надлежност суда који је судио у првом степену, а да је одредбама члана 7. став 2. Правилника о начину вођења евиденције о изреченим васпитним мерама и казни малолетничког затвора уређено да евиденције о васпитним мерама изреченим малолетним лицима, које је у оквиру казнене евиденције водио надлежни орган унутрашњих послова, остају и даље у том органу искључиво за интерну употребу. У изјашњењу МУП се наводи да је до ступања на снагу наведеног закона, водио и евиденцију о подацима о васпитним мерама изреченим према малолетним лицима, а да након тога (01.01.2006. године) не води предметну евиденцију, односно не уписују новоизречене васпитне мере према малолетним лицима, али да и даље у оквиру Казнене евиденције обрађује податке о изреченим васпитним мерама које је прикупљао до 01.01.2006. године. Као правни основ за овакву обраду МУП наводи одредбе члана 1. Правилника о казненој евиденцији.

Повереник је донео Упозорење на основу члана 56. став 1. ЗЗПЛ којим је упозорио МУП, као руковаоца података, упозорио на неправилности у обради података о личности лица којима су изречене васпитне мере пре 01.01.2006. године, јер без правног основа врши обраду предметних података о личности ових лица, а што је супротно одредби чл 8. тачка 1. ЗЗПЛ.

МУП је доставио Поверенику изјашњење, у ком је навео да је поступио по Упозорењу Повереника, тако што су предузете мере издвајања и брисања свих података о васпитним мерама за малолетна лица из Казнене евиденције.

Током извештајног периода за 2015. годину Повереник је донео укупно 95 обавезујућих и коначних решења којим је дао налог руковаоцу да поступи по захтеву или да тражени податак да подносиоцу захтева, као и да га руковалац обавести о извршењу решења. По решењу Повереника поступила су 82 руковаоца који су о томе обавестили Повереника, односно 86,3%, 8 руковалаца није поступило по решењу и 5 руковалаца још није обавестило Повереника да ли су поступили по решењу.

Пример:

Подносилац захтева је руковаоцу података – МУП, поднео захтев за остваривање права поводом извршеног увида, којим је тражио брисање података из безбедносне провере сачињене приликом његовог конкурисања у Центру за основну полицијску обуку (ЦОПО), и то податка да “исти често обавља послове физичког обезбеђења у угоститељским објектима и приватним прославама“.

Руковалац је одбио поднети захтев са образложењем да се не ради о подацима о личности у смислу одредби ЗЗПЛ, јер се на основу података чије се брисање тражи појединац не може одредити, односно на основу њих се не може приступити личним подацима и лице се не може идентификовати.

Против наведене одлуке руковаоца, подносилац захтева је изјавио жалбу Поверенику наводећи да наведени подаци нису тачни, јер се никада није бавио пословима обезбеђења, због чега и тражи њихово брисање.

У поступку по жалби Повереник је поништио првостепено решење и предмет вратио на поновни поступак, уз образложење да ожалбени акт не садржи све јасне и разумљиве разлоге на основу којих би се могло закључити да је чињенично стање правилно утврђено и да је правилно примењено материјално право. Ово стога што је остало нејасно на основу чега је руковалац података у безбедносној провери која садржи податке о личности подносиоца, уписао и податак који гласи “често обавља послове физичког обезбеђења у угоститељским објектима и на приватним прославама“; да ли је овај податак уписан на основу конкретних доказа, односно одређене документације коју руковалац података води у својим збиркама или се ради о подацима преузетим из евиденције другог руковаоца овлашћеног за прикупљање података о личности чија се тачност може проверити претраживањем или се пак ради о податку који је уписан на основу изјава и мишљења других лица.

Повереник је својим решењем наложио руковаоцу да у поновном поступку утврди да ли се ради о податку о личности у смислу одредбе члана 3. ЗЗПЛ и сходно томе утврди да ли постоје услови за брисање података прописани чланом 22. ЗЗПЛ.Тражилац информације: грађанин

По решењима Повереника донетих у 2015. години два нису извршена од стране МУП-а, односно по којима орган власти није обавестио Повереника да је поступио по налогу из решења.

  1. Тражилац информације: грађанин
    Број предмета: 07-00-02004/2013-03
    Тражене информације: број поднетих кривичних пријава против бившег начелника службе катастра непокретности Ваљево.
  2. Тражилац информације: новинар
    Број предмета:  07-00-03784/2015-03
    Тражене информације: да ли су подношене кривичне пријаве против Микић Предрага, Гашић Братислава, Карић Богољуба  и Лука Екрема.

Извештај Повереника за 2015. годину можете преузети ОВДЕ!

Синдикат полиције Слога

Оставите одговор