Незаконито решење о распоређивању озаконили отказом у дисциплинском поступку

policija-znaccka-kosa-M-1Београд, 03.10.2017. – Незаконита поступања надређених према потчињенима у циљу дисциплиновања или освете није непознаница за запослене у МУП, многи су то искусили на својој кожи. Један од таквих случаја је и незаконито распоређивање а затим вођење дисциплинског поступка за тешку повреду радне дужности за време када жалбени поступак на решење о распоређивању није окончано. 

У случају Младена Трбовића евидентна је намера моћника у врху МУП да мимо закона и права испуне оно што су наумили. У овом случају освета је била јача од закона и људских права.

Све је почело подношњем кривичне пријаве против више лица у МУП коју су Младен Трбовић и Милан Думановић својевремено поднели Вишем тужилаштву у Београду. Та кривична пријаве експресно је одбачена а они касније оптужени за одавање службене тајне.

Неки “мозак операције у МУП” испланирао је како ће најлакше и најбрже “казнити” Трбовића а касније и Думановића и отерати га из службе пре завршетка кривичног поступка. Прича хронолошки креће овако:

 • 22.06.2016. године Младен Трбовић је распоређен са даном 15.06.2017.године (ретроактивно од дана доношења решења) на радно место полицајац у ПУ Панчево, у Одељењу полиције, Полицијске управе Панчево. (приметно је да у решењу о распоређивању није наведено место рада Полицисјка испостава „Југ“ .  Документ можете видети ОВДЕ.
 • Истог дана, такво решење добија и Милан Думановић, с тим да у његовом решењу стоји тачан назив места рада Полицијска испостава “Југ”. Думановић се на решење није жалио.

resenje-Trbovic

 • У оба решења је наведено да Жалба изјављена на решење не одлаже његово извршење, што је противзаконито.

Жалбена комисија Владе Р Србије у другим сличним поступцима наводи: „Законом о општем управном поступку прописано је да првостепено решење постаје извршно: истеком рока за жалбу, ако жалба није изјављена; достављањем странци, ако жалба није допуштена; достављањем странци, ако жалба не одлаже извршење; достављањем странци решења којим се жалба одбацује или одбија (члан 261. став 3. тач 1-4). Из наведеног решења о распоређивању произлази то да се против првостепеног  акта којим је одлучено о распоређивању запосленог у Министарству унутрашњих послова може изјавити жалба и да је жалба редовно правно средство којим запослени штити своја права, као и да првостепено решење којим је одлучено о трајном премештају запосленог, а у вези са којим је запослени изјавио жалбу, постаје коначно и извршно када се странци достави решење другостепеног органа о одбацивању или одбијању жалбе.“

 • 19.07.2016. год. ПУ Панчево добија обавештење од Сектора за људске ресурсе да су Младен Трбовић и Милан Думановић распоређени за рад у ПУ Панчево. 
 • Трбовић је у периоду од 22. до 25.07.2016. године раздуживао опрему из Управе криминалистичке полиције, ти дани му се стављају на терет јер се наводно није одазвао на рад у Полицисјку испоставу „Југ“  – Чак и ако то место рада не пише у решењу о распоређивању! Такође, у решењу о распоређивању није наведен датум и место јављања на посао.
 • 27.07.2017. године у 12:19, путем факса ПУ у Панчеву, достављено је Решење о распоређивању потписано од стране Трбовића, које је истог дана примио ПИ “Југ” Горан Красавчевић. Ова чињеница указује на то да је командир ПИ “Југ” Горан Красавчевић ретроактивно руком у дневни распоред рада ручно унео  информацију о распоређивању Трбовића и унео га распоред. Красавчевић није обавестио Трбовића када треба да се јави на рад и на које задужење у станици супротно чл. 56 Закона о раду и чл. 154 ст. 2  Закона о полицији. Документ можете видети ОВДЕ.
 • 28.07.2016. године Трбовић је уложио жалбу на решење о распоређивању у законском року  жалба никада није решавана у првостепеном нити у другостепеном поступку!
 • 01.08.2016. године руководилац Полицисјке испоставе „Југ“ ПУ Панчево, против Младена Трбовића подноси дициплинску пријаву због неоправданог изостајања са посла преко три радна дана у току једне календарске године те му дисциплински старешина у првом степену сагласно члану 209 ст. 1 тачка 5 Закона о полицији изриче дисциплинску меру ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА, по решењу 116-2176/16 од 02.09.2016.године.  Документ можете видети ОВДЕ.
 • 05.10.2017.године Дисциплинска комисија, Веће у Новом Саду потврђује решење којим одбија приговор Младена Трбовића који је поднет преко заступника овог синдиката, и потврђује Решење дисциплинског старешине од 02.09.2017.године чиме престанак радног односа постаје правоснажан.  Документ можете видети ОВДЕ.

Дисциплинско веће налази да Младен Трбовић „у периоду од 22. до 25.07.2016. године као запослени није ступио на рад у просторије ПУ Панчево, није се јавио непосредном старешини, нити је оправдао своје изостанке“. О обавези послодавца да обавести запосленога о распореду рада, није одлучивало.

Веће наводи и да решење о распоређивању запосленог и примедбе на решење нису предмет дисциплинског поступка, због чега примедбе заступника у вези незаконитости решења нису ни разматране!

Трбовић је преузео решење о распоређивању на свом радном месту  у УКП 21.07.2016. године и уредно га потписао. 

„Дана 27.07.2016. године у 12,19 часова, путем факса Полицијској управи у Панчеву, достављено је Решење о распоређивању потписано од стране Младена Трбовића, које је истог дана примио командир ПИ „Југ“ Горан Красавчевић. – Наводи се у акту МУПа“. Из тога произилази да је командир ПИ „ЈУГ“ Горан Красавчевић обавештен је тек 27.07.2016.године (после 6 дана од дана уручења решења) о томе да је Трбовић распоређен у ПИ „ЈУГ“ те према томе и није могао да ретроактивно у Дневни распоред рада унесе радно ангажовање Трбовића, те да га терети за спорне дане 22, 23, 24 и 25.07.2016. године, нити да поднесе Предлог за покретање дисциплинског поступка за извршену тешку повреду службене дужности!

 • 03.11.2016. године, Министарство унутрашњих послова, тек након завршетка дисциплинског поступка када је решење о престанку радног односа постало правоснажно и извршно, доставило је предмет Жалбеној комисији Владе на решавање;
 • 15.11.2016. године Жалбена комисија Владе РС обавештава овај синдикат да je Министарство унутрашњих послова проследило жалбу Трбовића на распоређивање тек 09.11.2016.године. Документ можете видети ОВДЕ.
 • 18.11.2016. године овај Синдикат поднео је тужбу Управном суду ради поништаја решења дисциплинског поступка којим је Трбовић проглашен кривим и када му је раскинут радни однос.
 • 29.12.2016. године овај Синдикат  упутио је захтев МУП за достављање решења по жалби о распоређивању Младена Трбовића. Одговор МУП је пристигао тек 28.07.2017.године у коме обавештавају синдикат да је због ћутања управе и временског протека жалба одбијена, с обзиром да предмет није решаван и да је Трбовић обавештен о исходу поступка. Документ можете видети ОВДЕ.
 • 14.03.2017. године Синдикат шаље Ургенцију Жалбеној комисији владе на решавање Жалбе о распоређивању Младена Трбовића. Допис је послат електронским путем на е-адресу Службе за управљање кадровима. Одговор на допис није уследио, предмет НИЈЕ решен. 
 • 30.05.2017. године овај Синдикат је затражио од службе за управљање кадровима захтев за приступ информацијама од јавног значаја који се односи на решавање предмета по Жалби Младена Трбовића. Одговор на захтев није добијен.  Документ можете видети ОВДЕ.
 • 12.07.2017. године овај Синдикат је Жалбеној комисији Владе Р Србије, сагласно Закону о општем управном поступку упутио захтев за разгледање списа предмета у предмету жалбе Младена Трбовића. О захтеву НИЈЕ одлучивано нити је овај синдикат обавештен о одобрењу или одбијању захтева.  Документ можете видети ОВДЕ.
 • 02.08.2017. године овај Синдикат обратио се притужбом Заштитнику грађана због повреде грађанских права на штету Младена Трбовића. Поступак је у току.
 • 10.08.2017. године овај Синдикат поднео је тужбу Управном суду због ћутања управе односно не доношење решења по жалби о распоређивању против Жалбене комисије Владе. Поступак је у току.

Поражавајући је закључак да појединци у државним органима и службама које треба да поступају законито и штите правни поредак и јавни интерес то не чине већ својим нерадом или незаконитм радом проузрукују штетне последице. У овом случају по Трбовића.

Овај синдикат наставља даљу борбу у одбрани интереса и људских права наших чланова и колега.

Синдикат полиције Слога

 

One comment

Оставите одговор